Izsludināts projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2022. gada 19. aprīļa līdz 19. maijam pl.16:30. Kopējais pieejamais finansējums: EUR 100 000.00

Rēzeknes novada pašvaldības finansējuma (granta) maksimālais apmērs vienam projektam – EUR 5000.00, kooperatīvajām sabiedrībām EUR 10 000.00

Papildus finansējumu var saņemt vides pieejamības nodrošināšanai EUR 2000.00. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 10% no projektā pieteiktās kopējās summas.

Mērķis:

Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, inovatīvu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu veidošanu, kas veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu.

Atbalsta pretendenti:

Fiziskas un juridiskas personas, kuras:

 • plāno veikt saimniecisko darbību,
 • uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl nav noslēgts finanšu gads un kuru neto apgrozījums pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz EUR 15 000,00,
 • veic saimniecisko darbību un kuru neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 30 000,00,
 • Finansējums netiek piešķirts personām, kurām nodokļu parādi pārsniedz 150,00 EUR projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī,
 • Atbalsts netiek sniegts pretendentiem, kuri saņēmuši Rēzeknes novada pašvaldības finansējumu 2020. un 2021. gada projektu konkursā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”.
 • Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.

Atbalstāmās izmaksas:

 • Inventāra, iekārtu iegāde (piegādes un uzstādīšanas izmaksas var tikt iekļautas cenā), ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot nolikuma 3.13.1. punktā atrunātos transportlīdzekļus), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums,
 • ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamas specifiskas datorprogrammatūras iegāde,
 • biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās summas, izņemot gadījumus, kad datortehnika nepieciešama ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesa nodrošināšanai,
 • būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu, norises vietas izveidei un/vai remontdarbiem,
 • PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Neatbalstāmās nozares:

 • starptautiskie pārvadājumi,
 • azartspēļu pakalpojumu sniegšana,
 • mazumtirdzniecība, izņemot specializētu tirdzniecības vietu ierīkošanu vietēji ražotās produkcijas realizācijai,
 • vairumtirdzniecība,
 • alkohola un tabakas izstrādājumu ražošana vai tirdzniecība (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas),
 • finanšu starpniecības pakalpojumi,
 • šaujamieroču un munīcijas ražošana vai tirdzniecība (izņemot izklaidei paredzēto aktivitāšu ieročus – loku, arbaletu u.tml.),
 • Atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām (skat. Nolikuma 1.pielikumu), kuras minētas Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulā (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013) 1.panta 1.punktā. Ja atbalsta pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta a), b) un c) apakšpunktā, tas atbilstoši Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 2.punktam nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.*

*skaidrojums: netiek atbalstīta lauksaimniecības produktu primārā ražošana, tai skaitā arī lauku saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Savukārt, lauksaimniecības produktu pārstrāde kā rezultātā iegūst citu produktu karsēšanas, kūpināšanas, konservēšanas, nogatavināšanas, žāvēšanas, marinēšanas, ekstrakcijas, ekstrūzijas vai vairāku šo procesu kopā rezultātā, būtiski izmainot produkta sākotnējo iedabu,  ir produktu pārstrāde,  kas ir atbalstāma šajā projektā.

Netiek arī atbalstīta zvejniecības un akvakultūras nozare, un darbības, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm.

Vairāk informācijas šeit.

Konsultācijas var saņemt pie uzņēmējdarbības attīstības speciālistēm telefoniski, e-pastā vai tiekoties personīgi vizītes laiku un vietu iepriekš saskaņojot, Sanitas Vjakses  zvanot pa tālruni 25740422:, vai rakstot e-pastu: sanita.vjakse@rezeknesnovads.lv; Ingas Zeltiņas-Ušpeles zvanot pa tālruni 25536251, vai rakstot e-pastu: inga.zeltina-uspele@rezeknesnovads.lv 

Sanita Vjakse,
Rēzeknes novada pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības speciāliste