Izsludināta LEADER projektu konkursa 13.kārta uzņēmējdarbībai

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 13. kārtu ar kopējo finansējumu 227412,47 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīs

tīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:

“Uzņēmējdarbības uzsākšana” –piešķirtais finansējums 110000,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50000,00 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70 %no projekta attiecināmo izmaksu summas;

“Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” – piešķirtais finansējums 117412,47 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50000,00 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte: līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, ja pretendenta apgrozījums nepārsniedz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai kopprojektam; līdz 50 %, ja pretendenta apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai pretendents ir biedrība vai nodibinājums.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2022.gada 22.novembra līdz 2022.gada 22.decembrim Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā eps.lad.gov.lv/login.

Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējd

arbību Rēzeknes novadā. ELFLA finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai.

Projektu īstenošanas termiņš: ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Plašāka informācija mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER/ projektu konkurss un Saistošie dokumenti.

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv.

SLUDINĀJUMS

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA