Interreg Baltic Sea Region programmas 2021.-2027. gadam pirmais projektu konkurss tiks izsludināts 8.februārī.

2021.gada 21.decembrī Ministru kabinetā tika apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.-2027. gadam (programma) turpmāku virzību iesniegšanai Eiropas Komisijā.

2022.gada sākumā programma tika iesniegta izskatīšanai Eiropas Komisijā un līdzko tiks saņemts lēmums par tās apstiprināšanu (provizoriski 2022.gada 2.cetruksnī) finansējums būs pieejams projektu īstenošanai. Līdz tam laikam partnervalstis sadarbībā ar Vadošo iestādi/Kopīgo sekretariātu uzsākušas darbu pie programmas īstenošanas nosacījumu sagatavošanas: pirmais projektu konkurss tiks izsludināts 2022.gada 8.februārī. 2021.gada 10.februārī iespējams piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tiešsaistes pasākumā no plkst. 10:00-11:30 par #Interreg atbalstu! Reģistrējies dalībai iespējams līdz 7.februārim: ej.uz/nj11.

Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem.

Atbalsts plānots transnacionālās sadarbības aktivitātes institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādei, pieredzes apmaiņai, normatīvo aktu pilnveidošanai un politiku sekmēšanai, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādei, kā arī testēšanu ar pilota aktivitāšu palīdzību četros programmas prioritārajos virzienos: inovatīvas sabiedrības, uz ūdens resursu efektīvu izmantošanu vērstas sabiedrības, uz ilgtspējīgiem klimata risinājumiem vērstas sabiedrības, sadarbības pārvaldība.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un kopējais pieejamais ERAF finansējums ir 251 milj. eiro. Finansējuma saņēmējiem būs iespēja saņemt līdzfinansējums 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.

Finansējuma saņēmēji var būt valsts, reģionālās un vietējās publiskās pārvaldes iestādes (tai skaitā universitātes un zinātniskās institūcijas), nevalstiskās organizācijas, privātie uzņēmumi.

Programmas darbības teritorija ietver visu Dānijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Baltkrievijas un Norvēģijas teritoriju, kā arī atsevišķas Vācijas un Krievijas teritorijas.

Visa aktuālā informācija pieejama tīmekļa vietnē – www.interreg-baltic.eu, kā arī Latvijas Nacionālās atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē www.interreg.lv un Intererg Latvija Facebook kontā.