Informatīvais seminārs par Daugavpils pašvaldības Grantu programmu “Impulss”

Daugavpils pašvaldība vērš uzmanību jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, ka pieteikšanās Grantu programmas “Impulss” konkursam – 2022 jau ir sākusies. Grantu programma paredz pamatlīdzekļu un citu aktīvu iegādi biznesa idejas īstenošanai.

Iesniegt pieteikumu dalībai konkursā var Daugavpils komersanti (komercsabiedrības), kas līguma slēgšanas brīdī nav vecāki par 2 gadiem, kā arī fiziskas personas, kas deklarētas Daugavpilī ne mazāk kā vienu gadu un granta saņemšanas gadījumā apņemas dibināt komercsabiedrību vai reģistrēt individuālā komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai. Šogad Grantu programmas “Impulss” atbalsta apmērs tiek palielināts un vienam granta saņēmējam noteiktais minimālais granta apmērs ir 5000 eiro un maksimāli pieļaujamais grants ir 10000 eiro. Atbalsta intensitāte ir līdz 75% no atbalstāmajām izmaksām. Kopējais šim konkursam paredzētais granta finansējuma apjoms ir 60 000 eiro.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa ir publicēta Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā:

www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/uznemejdarbiba-daugavpili/grantu-programma-impulss/

Aizpildītai pieteikuma anketai ir nepieciešams pievienot peļņas un zaudējumu aprēķina tabulu (pielikums Nr.3), projekta ieviešanas komandas dalībnieku CV. Pievienojiet arī citus dokumentus, ko Jūs uzskatāt par nepieciešamiem (foto, rasējumi utt.). Vēlams pievienot arī produkcijas paraugu fotogrāfijas. Konkursa pieteikumi iesniedzami personīgi Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, 206.  kabinetā līdz 2022.gada 2.maijam plkst. 1500 vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi – attistiba@daugavpils.lv. Grantu programmas „Impulss” konkursa rezultātus ir plānots paziņot līdz š.g. 6.jūnijam.

2022.gada 13. aprīlī plkst.14:00 notiks informatīvais seminārs par Grantu programmu “Impulss”, kura laikā varēs uzdot interesējošos jautājumus. Seminārs notiks ZOOM tikšanās formātā. Aicinām visus interesentus līdz š.g. 12. aprīlim atsūtīt mums e-pasta adresi, uz kuru Jūs vēlaties saņemt semināra pieslēgšanās linku! Savus pieteikumus semināram lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: dina.kumaceva@daugavpils.lv.