Epidemioloģisko drošības prasību izmaiņas sociālo pakalpojumu sniedzējiem ar 1. aprīli

Lai neradītu risku darbinieku pieejamībai institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus, kā arī, lai neradītu risku individuāli sniegto sociālo pakalpojumu (piemēram, asistenta vai aprūpes mājās pakalpojumi) nodrošināšanai, ar 2022. gada 22. martā Ministru kabinetā pieņemtajiem grozījumiem  Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – noteikumi) noteikts, ka no 2022. gada 1. aprīļa sociālo pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri sniedz:

  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ar izmitināšanu,
  • individuāli vai personu grupai sniedzamos sociālos pakalpojumus un tiem pielīdzinātos pakalpojumus,

sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vairs nav jāuzrāda.

Savukārt, lai neradītu risku darbības nepārtrauktības nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, darbiniekiem noteiktā norma par nepieciešamību uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ir aizstāta, nosakot, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs var noteikt darbiniekus (tai skaitā brīvprātīgos un personas ar ārpakalpojuma līgumiem), kuriem, izvērtējot viņu darba pienākumus un epidemioloģiskās drošības riskus, amata pienākumu veikšanai ir nepieciešams sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas faktu, vai pārslimošanas sertifikāts.Vienlaikus, papildinot noteikumu vispārīgajās prasībās jau iekļauto normu, noteikts, ka šādā gadījumā darba devējs var nepielaist pie darba darbinieku, kuram darba devējs ir noteicis nepieciešamību pēc sertifikāta, bet kurš to nevar uzrādīt.

Tāpat ar grozījumiem noteikumos noteikts, ka pakalpojuma sniedzējs nodrošina darbiniekiem un pakalpojuma saņēmējiem, kā arī citām personām, kas atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā, tai skaitā sociālo pakalpojumu saņēmējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, pieejamu un saprotamu informāciju, to ievietojot arī pakalpojuma sniedzēja vai dibinātāja tīmekļvietnē, ja tāda ir, par epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību, tai skaitā:

  • brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • citiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kādi pakalpojuma sniegšanas vietā ir noteikti[1].

Savukārt, lai mazinātu risku Covid-19 infekcijas izplatībai, noteikumos noteiktās speciālās prasības  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām ir papildinātas, nosakot masku lietošanas nosacījumus institūcijā, kā arī nosakot, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam ir tiesības noteikt prasību sejas masku lietošanā darbiniekiem, vadoties no epidemioloģiskās situācijas institūcijā.


[1] informāciju par pienākumu uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu un rekomendācija par distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti.

Avots: Labklājības ministrija