Sākas Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa

Divdesmitā Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa (#EURegionsWeek) notiks 2022. gada 10.–13. oktobrī. Tās devīze būs “Jauni izaicinājumi Eiropas kohēzijai”. Šogad tās tematika ietver zaļo un digitālo pārkārtošanos, teritoriālo kohēziju un iespēju nodrošināšanu jauniešiem, un īpaša uzmanība tiks pievērsta kohēzijas politikas nozīmei Eiropas ilgtspējīgā atveseļošanā, jo kohēzijas politika ir visefektīvākais solidaritātes instruments, reaģējot uz ārkārtas situācijām un krīžu sekām.

Divdesmito gadadienu atzīmēs ar augsta līmeņa darbsemināriem, liecībām un izstādēm, un ilustratīvs hronoloģisks pārskats atspoguļos pasākuma vēsturi. Turklāt ir plānotas augsta līmeņa sanāksmes klātienē Briselē, tādējādi radoši apvienojot dalību tiešsaistē un klātienē.

Reģistrējieties tagad!​

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas tīmekļa vietnē

Kā norisinās Eiropas ​​Reģionu un pilsētu nedēļa?

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa (#EURegionsWeek) ir lielākais ikgadējais reģionālajai politikai veltītais pasākums. Tas notiek reizi gadā un ilgst četras dienas. Reģioni un pilsētas tajā demonstrē savu spēju radīt izaugsmi un darbvietas, īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politiku un apliecina, ka vietējais un reģionālais līmenis ir svarīgs labai Eiropas pārvaldībai.

Kopš pirmās Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas 2003. gadā šis pasākums ir kļuvis par unikālu komunikācijas un tīklošanās forumu, kurā piedalās reģionu un pilsētu pārstāvji, to skaitā politiķi, amatpersonas, eksperti un akadēmisko aprindu pārstāvji no visas Eiropas. Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa ir palīdzējusi uzzināt, kā reģioni un pilsētas izmanto ES līdzekļus cilvēku ikdienas dzīves uzlabošanai.

Vairāk nekā 10 000 dalībnieku, tostarp vairāk nekā 1000 referentu, no visas Eiropas un trešām valstīm oktobrī piedalīsies plašā programmā, kurā paredzētas konferences, izstādes un tīklošanās pasākumi saistībā ar reģionālo un vietējo attīstību. Programma katru gadu tiek pielāgota konkrētajiem ES darba kārtības jautājumiem. Par dalību pasākumā nav jāmaksā.

Kāpēc reģion​​​iem un pilsētām ir vajadzīga sava nedēļa?

ES politikas īstenošanā parasti ir iesaistīti gan reģioni, gan pilsētas. ES reģionālās un vietējās pašvaldības ir atbildīgas par vienu trešdaļu publisko izdevumu (2100 miljardi EUR gadā) un divām trešdaļām publisko ieguldījumu (apmēram 200 miljardi EUR), kas bieži vien ir jāizmanto saskaņā ar ES tiesību normām.

Kāda ir šī p​​asākuma vēsture?

Eiropas Reģionu komiteja, kas ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja, 2003. gadā uzaicināja Briselē esošās vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvniecības Eiropas Savienībā iesaistīties kopējā Open Days iniciatīvā un visas vienlaikus atvērt savas durvis apmeklētājiem. Gadu gaitā šī iniciatīva ir izveidojusies par nozīmīgu gadskārtēju pasākumu, kurā iesaistās arī Eiropas Komisija un citi ieinteresētie dalībnieki. Kopš 2016. gada to pārdēvēja par Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu un no nosaukuma ir svītroti vārdi Open Days. Tas tika izdarīts tādēļ, lai izvairītos no sajaukšanas ar Atvērto durvju dienas pasākumiem, ko visas ES iestādes Briselē katru gadu rīko maijā, atzīmējot Eiropas dienu, un ar citiem līdzīgiem pasākumiem, kurus Komisijas pārstāvniecības šajā saistībā rīko dalībvalstīs.

Kas pa​​sākumu rīko?

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu kopīgi organizē Eiropas Reģionu komiteja (RK) un Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts (REGIO ĢD). Gada sākumā, parasti janvārī, tiek publicēts uzaicinājums pieteikties partneriem. Pēc tam tiek izraudzīti partneri no visas Eiropas: reģioni un pilsētas, kas lielākoties ir sagrupēti tematiskās apvienībās (“reģionālās partnerībās”), uzņēmumi, finanšu iestādes, starptautiskas apvienības un akadēmiskas organizācijas. Partneriem ir jārīko semināri par kopīgu interešu tematiem, kas bieži vien ir saistīti ar Eiropas strukturālo un investīciju fondu un citu ES programmu īstenošanu.

Kā tiek veidota pro​​gramma?

Programmu veido, pamatojoties uz galveno moto un vairākiem apakštematiem. Dažādas tās daļas organizē trīs partneru kategorijas: 1) reģioni un pilsētas; 2) ES institucionālie partneri; 3) uzņēmumi, finanšu iestādes un vietējās un Eiropas apvienības. Kopš 2020. gada, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa notiek digitālā formātā – partneri un dalībnieki tiekas tiešsaistes sanāksmēs un tīklošanās pasākumos. Reaģējot uz pasākuma partneru pausto vēlmi pakāpeniski palielināt dalību klātienē, organizatori 2022. gadā piedāvā ierobežotu skaitu hibrīdpasākumu.

Kas apmeklē Eiropas ​​Reģionu un pilsētu nedēļu?

Dalībniekiem ir īpaša interese par reģionālo politiku un pilsētpolitiku, tātad vairumā gadījumu tās ir vietējā, reģionālā, valsts un ES līmeņa amatpersonas. Tipisks dalībnieks ir reģionālās vai vietējās pašvaldības pārstāvis.

Kāda ir Eiro​pas Reģionu un pilsētu nedēļas ietekme?

Pasākuma ietekme tiek sistemātiski vērtēta jau kopš paša sākuma. Tā dalībnieki īpaši ir norādījuši, ka no ES iestādēm gūtā informācija viņiem ir bijusi noderīga ES līdzekļu profesionālai pārvaldībai un tīklu veidošanai ar kolēģiem no citām valstīm. Par pasākuma nozīmību liecina arī daudzo plašsaziņas līdzekļu klātbūtne. Lai atspoguļotu šo notikumu, no visas Eiropas Briselē jau vairākus gadus ierodas līdz pat 300 žurnālistu, kas pārstāv presi, radio, televīziju un tiešsaistes plašsaziņas līdzekļus.

​Kā pieteik​​​ties partnera statusā?

Pieteikšanās parasti tiek izsludināta katru gadu janvāra beigās. Lai uzzinātu, kā pieteikties, ieskatieties Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas tīmekļa vietnē, partneriem veltītajā sadaļā.

Kā pieteikties da​​lībnieka statusā?

Plašāku informāciju par pasākuma dalībnieku reģistrāciju, kura sāksies vasarā, skatiet Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas tīmekļa vietnē.

Kā pieteikties infor​matīvā biļetena saņemšanai?

Pieteikties Eiropas Reģionu un pilsētu informatīvā biļetena saņemšanai.​

Pasākumu plāns un sīkāka informācija.