Divus gadus uzņēmēji Latgalē īsteno biznesa idejas, piesaistot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu līdzfinansējumu

Jau divus gadus pēc kārtas Latgalē norisinās Latgales plānošanas reģiona izsludinātais EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātais projektu iesniegumu konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, kura ietvaros uzņēmējiem, īstenojot jaunas biznesa idejas un radot darba vietas Latgales reģionā, bija iespēja pieteikties un saņemt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai līdz 2024. gadam.

Latgales uzņēmējiem, piesakoties divās konkursa kārtās, bija iespēja īstenot jaunu biznesa ideju, saņemot atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, vai jau esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.

Reģiona mikro un mazie uzņēmumi, kopumā divu konkursa kārtu ietvaros, iesniedza 33 projektu pieteikumus.

Konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” vērtēšanas komisija, sadarbībā ar neatkarīgajiem  ekspertiem, izvērtēja konkursa pieteikumus un Latgales plānošanas reģions, kā grantu shēmas apsaimniekotājs, pieņēma lēmumu noslēgt 9 projekta īstenošanas līgumus pēc konkursa 1.kārtas, savukārt, pēc konkursa 2.kārtas ir plānots atbalstīt 6 projektus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, kopā piešķirot 137 420,45 EUR EEZ grantu līdzfinansējumu.

Ar piešķirto atbalstu, tiks radītas vismaz 15 jaunas darbavietas un dažādots preču klāsts, veidoti jauni un uzlaboti jau esošie pakalpojumi tūrisma, informācijas tehnoloģiju, ēdināšanas, veselības apūpes, veterināro pakalpojumu un kokapstrādes nozarēs. Ar apstiprināto projektu informāciju, minētās programmas ietvaros, var iepazīties šeit.

Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins atzīmē: “Uzņēmēju interese konkursā bijusi salīdzinoši zema, jo atbalsta pasākums bija plānots pirms pandēmijas un citā ģeopolitiskā situācijā, kad ekonomiskā situācija, tirgus tendences un darbaspēka izmaksas bija citādas. Lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu programmas pieejamo finansējumu uzņēmējdarbības veicināšanai Latgalē, kas ir vairāk nekā 400 000 EUR, Latgales plānošanas reģions, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, izstrādāja priekšlikumus Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kas paredz labvēlīgākus atbalsta nosacījumus projekta pieteicējiem projektu konkursa 3.kārtā, kas tiks izsludināta jau šajā nedēļā. Kā arī, būtiski ir piebilst, ka šī ir noslēdzošā konkursa kārta”.

EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā ar diviem galvenajiem mērķiem: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu EUR apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus EUR.

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”: www.eeagrants.lv. Kontaktinformācija: eeagrants@lpr.gov.lv.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

 

 

 

 

Ziņu sagatavoja:

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs, e-pasts: luc@lpr.gov.lv, tālr. 65423801