Bezmaksas latviešu valodas kursi remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

“MC Alfa – mācību centrs” kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu organizē bezmaksas latviešu valodas kursus remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

✅Mācības tiks uzsāktas 23. janvārī, 2023. Gadā
✅Nodarbības notiks – pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, plkst. 17:30 – 19:30
✅ Nodarbības notiks tiešsaistē, ZOOM platformā.

Jautājumu gadījumā, lūdzu zvaniet – 25991222

Lai pieteiktos dodies👉ej.uz/mcalfa-latviesu-valodas-kursi

Šī konkursa iet varos remigrants ir persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies, vai plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, mazbērns, vecāks, vecvecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

„Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”

 

 

“MC Alfa – learning center” together with the Society Integration Fund organizes free Latvian language courses for remigrants and their family members.

✅Studies will start on January 23, 2023
✅Lessons will be held – on Mondays, Wednesdays, Thursdays, at 17:30 – 19:30
✅ Classes will be held online, on the ZOOM platform.

In case of questions, please call – 25991222

To apply, go to 👉ej.uz/mcalfa-latviesu-valodas-kursi

Within the scope of this competition, a remigrant is a person (a representative of the diaspora) who has returned or moved, or plans to return or move from the home country to permanent residence in Latvia after a long absence and is a citizen of Latvia, a non-citizen of Latvia, a person who has been granted repatriate status, or a person , who is entitled to obtain Latvian citizenship through the registration procedure within the meaning of the Citizenship Law, as well as the family members of the mentioned person (child, grandchild, parent, grandparent or spouse), if they return or move from the home country to permanent residence in Latvia together with the mentioned person.

“The event is financially supported by the Society Integration Fund from the allocated Latvian state budget funds.”

Ziņa pārpublicēta no: mcalfa.lv