Notiek Balvu muižas ēkas pagrabstāva vienkāršota atjaunošana

Balvu novada pašvaldība turpina projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) realizāciju. Latgales plānošanas reģions ir projekta vadošais partneris, projekts tiek realizēts sadarbībā ar Preiļu novada domi, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru, Anīkšu mākslas inkubatoru – mākslas galeriju un Paņevēžas rajona pašvaldības administrāciju. Projekta kopējās izmaksas ir 816 946,72 EUR, kopējais ERAF finansējums ir 694 404,70 EUR. Balvu novada pašvaldības projekta īstenošanas kopējās izmaksas 166 126.00 EUR, ERAF finansējums ir 141 207.10 EUR.

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.

Šobrīd  SIA “Ozolmājas” veic renovācijas darbus Balvu muižas ēkas pagrabstāvā. Darbi norit pēc SIA “Efekta” izstrādātas Apliecinājuma kartes un tos uzrauga būvuzraugs SIA “Sistēmeksperts”. Projekta ietvaros ir paredzēts atjaunot grīdas, griestu un sienu segumu, nomainīt iekšdurvis, atjaunot elektrotīklus un apgaismojumu, ūdensvada un kanalizācijas tīklus, izveidot kāpnes cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Arī Preļu pilī drīz uzsāksies būvdarbi

2022.gada 31.janvārī Preiļu novada dome ar piegādātāju apvienību: SIA atbildību “PREIĻU CELTNIEKS” un SIA “PREIĻU SANTEHNIĶIS” parakstīja būvdarbu līgumu “Par Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvdarbu veikšanu”, kura ietvaros tiks atjaunotas telpas priekš plānotās interaktīvās piecdimensiju (5D) telpiskās amatniecības izstādes “Amatu prasmes tūrisma telpā”.

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš – 8 mēneši no līguma parakstīšanas dienas, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu. Tiek strādāts pie interaktīvās piecdimensiju (5D) telpiskās amatniecības izstādes “Amatu prasmes tūrisma telpā” satura.

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.