Atvērts pirmais projektu konkurss Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027.gadam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk– programma) 1.projektu konkursā, kas atvērts no 2022.gada 8.februāra līdz 2022.gada 30.martam (maziem projektiem) un līdz 26.aprīlim (pamatprojektiem).

Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem.

Programmas teritorija ietver visu Dānijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Baltkrievijas un Norvēģijas teritoriju, kā arī atsevišķas Vācijas un Krievijas teritorijas.

Atbalsts plānots transnacionālās sadarbības aktivitātēm institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādei, pieredzes apmaiņai, normatīvo aktu pilnveidošanai un politiku sekmēšanai, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādei, kā arī testēšanai ar pilota aktivitāšu palīdzību trijos programmas prioritārajos virzienos:

  • inovatīvas sabiedrības;
  • uz ūdens resursu efektīvu izmantošanu vērstas sabiedrības;
  • uz ilgtspējīgiem klimata risinājumiem vērstas sabiedrības.
     

    Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un kopējais pieejamais ERAF finansējums projektiem 2021.-2027.gadu plānošanas periodā ir 232.4 milj. euro. Plānots, ka pirmajā projektu konkursā tiks finansēti 15-20 mazie projekti un 35-40 pamatprojekti.

Mazo projektu mērķis ir atvieglot piekļuvi programmai, jo īpaši tām organizācijām (publiskās pārvaldes iestādes, nevalstiskās organizācijas), kuras programmas projektus iepriekš nav īstenojušas. Projektu partneri tiek aicināti izstrādāt praktiskus un ilgtspējīgus risinājumus izaicinājumiem, kas atbilst programmas vienam no prioritārajiem mērķiem. Pilotdarbības mazos projektos nav obligātas, vienlaikus projektu mērķa grupām ir jāspēj tikt galā ar identificētajiem izaicinājumiem, īstenojot aktivitātes, kas ir plašākas kā tikai tīklošanās un zināšanu apmaiņa. Mazo projektu budžets ir līdz 500 000 euro un īstenošanas ilgums līdz 24 mēnešiem.

Savukārt, pamatprojektiem ir jāizstrādā, jānotestē un jānodod praktiski un ilgtspējīgi risinājumi mērķa grupām uz izaicinājumiem, ko tie vēlas atrisināt. Pamatprojektu galvenie rezultāti ir palielinātas mērķa grupu spējas tikt galā ar definētajiem izaicinājumiem. Ar mērķa grupām saprotot organizācijas, kuras ir kompetentas ietekmēt definēto izaicinājumu un ir ieinteresētas risinājumā. Pamatprojektiem nav noteikts budžeta limits, vienlaikus tam ir jābūt samērīgam plānotajām aktivitātēm projektā. Projektu īstenošanas ilgums ir līdz 36 mēnešiem.

Projekta partnerībā jāiesaistās vismaz trīs partnera iestādēm no trīs dažādām programmas dalībvalstīm. Vienam no partneriem jāuzņemas Vadošā partnera loma, pārējie partnerībā iesaistītie piedalās kā projekta partneri vai asociētie partneri.

Finansējuma saņēmēji var būt valsts, reģionālās un vietējās publiskās pārvaldes iestādes (tai skaitā universitātes un zinātniskās institūcijas), nevalstiskās organizācijas, privātie uzņēmumi.

Finansējuma saņēmējiem būs iespēja saņemtprogrammas ERAF līdzfinansējumu 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, pašiem partneriem jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā.

Sīkāka informācija par programmas pirmā projektu konkursa nosacījumiem, saistītajiem dokumentiem, informatīviem materiāliem, kā arī projektu ideju un partnerības izveides platformu ir pieejama programmas tīmekļa vietnē: interreg-baltic.eu/gateway/.

Projekta idejas veidlapas iesniegšana – konsultācijas ar programmas Vadošo iestādi/Kopīgo sekretariātu ir priekšnoteikums un obligāts solis, lai pieteiktos finansējumam programmā. Tikai tie projektu iesniedzēji, kuri konsultēsies par savu projekta ideju, saņems piekļuvi elektroniskajai sistēmai “BAMOS+” projekta iesniegšanai. Vairāk par konsultāciju procesu un projektu iesniegšanu programmas tīmekļa vietnē: interreg-baltic.eu/gateway/consultations/.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar programmas Vadošās iestādes/Kopīgā sekretariāta pārstāvjiem: info@interreg-baltic.eu.

VARAM pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) programmu 2021.-2027.gadam, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas īstenošanas koordinācijai Latvijā.Kontaktpersonas VARAM: Ilga Gruševa (ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: +371 67026472) un Jūlija Jakovļeva (julija.jakovleva@varam.gov.lv; tālr.: +371 67026488).