LPRAP sēdē apstiprina Latgales plānošanas reģiona darba plānu 2022. gadam

2022.gada 8. februārī tiešsaistē notika Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP)* sēde, kuru vadīja tās priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Sēdes laikā tika izskatīta virkne nozīmīgu jautājumu. Kā pirmais no tiem, kuram tika veltīta nozīmīga sanāksmes daļa, bija saistīts ar Latgales karogu. Pēc Latgales novadpētnieka, heraldiķa Māra Rumaka, kurš ir sabiedrībā atpazīstamā Latgales karoga veidotājs, stāstījuma par tā vēsturi un pašvaldības vadītāju diskusijām, tika pieņemts lēmums autora izstrādāto Latgales karogu ar grifu sarkanā fonā virzīt izskatīšanai Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomē.

Ar plašu informāciju par pakalpojumu nodrošināšanu projekta  “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā(DI) ietvaros ziņoja projekta vadītāja Ināra Krūtkrāmele. Neskatoties uz pandēmijas izraisītajām grūtībām, DI projekta realizācija Latgales reģionā turpinājās, stabili pieaugot sniegto pakalpojumu skaitam. 2021.gada nogalē sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus bija saņēmušas 677 unikālās personas, no kurām 171 cilvēks bija personas ar garīga rakstura traucējumiem, 155 personas, kas ir bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskie pārstāvji un skaitliski vislielākais īpatsvars – 351, ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat sēdes klātesošie tika iepazīstināti ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) ieguldījumiem Latgales reģionā, kur ar fonda atbalstu tiek veidota arī sociālo pakalpojumu infrastruktūra DI plāna realizēšanai. Līdz 2021. gada decembrim personām ar GRT Latgalē jau ir izveidotas un darbojas 163 vietas Dienas aprūpes centros (DAC), 93 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumu sniegšanai, ka arī 58 vietas grupu dzīvokļu pakalpojuma realizēšanai. Plašāk par DI projektā paveikto var iepazīties šeit.

Sēdes turpinājumā tika izskatīti dažādi jautājumi. Latgales plānošanas reģiona (LPR) administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne un galvenā grāmatvede Dace Sitnika, pašvaldību vadītājus informēja par iestādes struktūru, darba plānu un Latgales plānošanas reģiona budžetu 2022.gadam, bet Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) vadītājs Andris Kucins aicināja atbalstīt Latgales plānošanas reģiona LUC dalību kā projekta partneri Latvijas digitālā centra izveides projektā.

*- Latgales plānošanas reģiona attīstības padome pārstāv Latgales pašvaldību viedokli un intereses, organizē un vada ilgtermiņa attīstības plānu un stratēģiju izstrādi un realizāciju un politiskā līmenī pārstāv Latgales reģiona intereses.

Informāciju apkopoja: LPR sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv