5. maijā notika apmācību seminārs Latgales pašvaldību vides speciālistiem

Latgales plānošanas reģions 2022. gada 5. maijā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts reģionālās atītības aģentūru Daugavpilī organizēja apmācību semināru Latgales reģiona pašvaldību speciālistiem, kuri ikdienā darbojas ar vides un investīciju jautājumiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks vides politikas jautājumos Andris Ķēniņš un  Vides politikas departamenta direktore Rudīte Vesere uzsvēra pašvaldību iesaistes nozīmību vides aizsardzības politikas īstenošanā un popularizēšanā iedzīvotāju vidū. Semināra dalībnieki uzzināja daudz jaunu aspektu par Eiropas Savienības vides aizsardzības un klimata politikas aktualitātēm un vides politikas aktualitātēm Latvijā, kā arī atkritumu apsaimniekošanas jomā. Galvenais izaicinājums – kā sabalansēt ekonomisko izaugsmi ar veselīgas vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm un kā ar Eiropas Zaļā kursa palīdzību to sekmēt.

Par konkrētu finansējumu vides pasākumu un projektu īstenošanai informēja  Latvijas vides aizardzības fonda administrācijas projektu nodaļas pārstāve Laima Ķiece. No fonda līdzekļiem tiek finansēti dažādi projekti – gan vides izglītībā un audzināšanā, gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un aizsardzībā, gan vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana, ūdeņu aizsardzība, vides monitorings un citi. Tuvākajā laikā plānoto projektu uzsvars tiks likts uz atbildīgu dzīvesveidu, vides izglītību, dabas un vides aizsardzību.   Informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem ir publiski pieejama un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija labprāt dalīsies ar zināšanām un pieredzi, kā pašvaldībām labāk sagatavot projektu pieteikumus savu ieceru īstenošanai.

Savukārt Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns klātesošos iesaistīja diskusijās  par aktualitātēm vides aizsardzībā, galveno uzsvaru liekot uz šķietami nesavienojamu lietu līdzāspastāvēšanu – daba pilsētā un pilsēta dabā. Gandrīz visu pašvaldību aktualitāte ir cilvēka un dabas interešu līdzsvarošana un iespējamo risinājumu meklēšana, sabalansējot cilvēku un dabas vajadzības.

Visi lektori arī sniedza iesaktu jaunākajās likumdošanas aktualitātēs un dalījās praktiskajā pieredzē.

Semināra prezentācijas:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides politikas departamenta direktore Rudīte Vesere

Latvijas vides aizardzības fonda administrācijas projektu nodaļas pārstāve Laima Ķiece

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns