2022.gada 14.janvārī notika projekta UAP Latgale Vadības komitejas sēde

Uzsākot īstenot 2022.gada aktivitātes, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros 2022.gada 14.janvārī notika projekta Vadības komitejas sēde. 

Šoreiz Vadības komitejas darba kārtībā tika iekļauti jautājumi par projektā UAP Latgale iekļautajām aktivitātēm un to īstenošanas progresu 2021.gadā, kā arī sanāksmes dalībnieki uzklausīja projekta Vadības komitejas dalībnieku izklāstus par galvenajām plānotajām projekta aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem 2022.gadā. Projekta Vadības komitejas locekļi veica uzraudzību pār projekta aktivitāšu ieviešanas progresu, novērtējot projekta īstenošanas rezultātus. Sanāksmi atklāja Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne, sveicot visus klātesošos ar veiksmīgu projekta uzdevumu risināšanu un novēlot veiksmi projekta aktivitāšu īstenošanā 2022.gadā. Savukārt projekta UAP Latgale vadītāja Sarmīte Teivāne iepazīstināja klātesošos ar galvenajām projekta aktualitātēm. Stāstījumu par sasniegtajiem rezultātiem 2021.gadā turpināja projekta vecākā komercdarbības speciāliste Ieva Johansson. Sanāksmes dalībnieki priecājās sveikt un uzklausīt arī projekta sadarbības partnerus – Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības pārstāvjus Lars Holmen-Hoven un Sissel Strickert, kā arī VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta vadītāju Raivi Bremšmitu un Reģionālās ekonomikas nodaļas vecāko eksperti Alisi Vecozolu.

Paredzēts, ka Latgales plānošanas reģiona īstenotā EEZ grantu projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Vadības komiteja uzraudzīs projekta aktivitāšu ieviešanas progresu un novērtēs projekta īstenošanas rezultātus. Projekta Vadības komitejas sanāksmes tiks organizētas kopumā 5 reizes projekta īstenošanas gaitā vai arī biežāk pēc nepieciešamības.

Projekta UAP Latgale prezentācija Vadības komitejas sēdē

Kā jau ziņots iepriekš – lai veicinātu vietējo attīstību Latgales plānošanas reģionā, stiprinātu reģionā ietilpstošo pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības jautājumos, īstenotu dažādus pasākumus nodarbinātības un uzņēmējspēju veicināšanai, Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa pašvaldību ir uzsācis īstenot projektu UAP Latgale. Tieši tādēļ ar lēmējtiesībām projekta vadības komitejā piedalās pārstāvji no LPR un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), kā arī 1 pārstāvis no Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības.

Informācijai:
EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.
Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.
Plašāka informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstīto projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” pieejama: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/uap-latgale/#.YV4cFppBxPY
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Papildus informācija:
uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 29957750
www.facebook.com/UAPLatgale
www.lpr.gov.lv
#EEANorwayGrantsLatvia