Tuvojas noslēgumam atklātā projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” pieteikumu iesniegšanas termiņš

Vēl tikai līdz otrdienai, 2021.gada 21.septembra plkst. 23.59, tiek pieņemti iesniegumi atklātā projektu konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros.

2021. gada 17. jūnijā Latgales plānošanas reģions izsludināja pieteikšanos EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā projektu konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, kur būs iespēja saņemt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai līdz 2024. gadam, īstenojot jaunas biznesa idejas un radot darba vietas Latgales reģionā.

Atklātā konkursa pretendentu pieteikumus vērtēs Latgales plānošanas reģiona izveidota vērtēšanas komisija, kuras sastāvā darbosies Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas,  Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, Attīstības finanšu institūcijas Altum, Lauku atbalsta dienesta kompetenti speciālisti. Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu iesniegto pieteikumu izvērtēšanu, papildus tiks piesaistīti trīs neatkarīgi eksperti, kas veiks pieteikumu vērtēšanu atbilstoši noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.

“Šī pasākuma ieviešanai esam izveidojuši jaunu pieeju esošo resursu ietvaros un pamatnosacījumi ir visu procesu caurskatāmība, sadarbība ar citām biznesa atbalsta institūcijām reģionā. Ceram, ka lēmuma pieņemšanas process par atbalsta piešķiršanu šā pasākuma ietvaros būs gana ātrs.”, norāda Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes un Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Projektu iesniegšanas gala termiņš ir 21.septembris un plānots, ka jau šī gada oktobrī tiks organizēta iesniegto pieteikumu vērtēšanas komisijas pirmā sēde.

Projektu konkursa ietvaros tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.

Konkursam pieejamais programmas līdzfinansējums ir 540 000 EUR un vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no 5000 līdz 10 000 EUR. Līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Visi projekta konkursa dokumenti ir publicēti Latgales plānošanas reģiona mājas lapā internetā, sadaļā Grantu shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” www. lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-programma/ , kā arī EEZ grantu mājas lapā internetā eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/projektu-konkursi .

Sīkāka informācija –  nosūtot jautājumus uz e-pastu: eeagrants@lpr.gov.lv

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”: www.eegrants.lv

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.

Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.

Šā perioda prioritātes:

#1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja

#2 Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana

#3 Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni

#4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības

#5 Tieslietas un iekšlietas

Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas kopīgi finansē EEZ grantus, kuru iemaksas balstās uz šo valstu IKP. Tiesības saņemt grantus atbilst kritērijiem, kas noteikti ES Kohēzijas fondam, kas paredzēts dalībvalstīm, kurās iekšējais kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90% no ES vidējā līmeņa.