Tiks izstrādāts būvprojekts industriālā parka izveidei Locikos

2.septembrī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti nobalsoja par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Būvprojekta minimālā sastāva, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektā „Industriālā parka būvniecība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā” 1.kārta” īstenošanai.

Industriālo parku paredzēts būvēt Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošajā zemes gabalā Naujenes pagasta Locikos, kur iepriekš tika izskatīta iespēja būvēt lidlauku un  Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centru (ALTOP – Austrumlatvija top!).

Lidlauka būvniecības projektu šī gada 2.jūlijā Domes sēdē deputāti nolēma apturēt. Taču ALTOP industriālā parka izveides iecere palika aktuāla arī kā patstāvīgs projekts. ALTOP parka kopējā teritorija ir 232 ha, plānotā Industriālā parka teritorija ir 53 ha, no tiem 1. kārtā ir plānots attīstīt teritoriju 10 ha platībā, sākotnēji izveidojot komersantu pieprasījumā balstītas A klases loģistikas noliktavas 8 000 – 10 000 m2 platībā un ārējos inženiertīklus ar kopējo jaudu, lai varētu izbūvēt kopējo telpu platību apmēram 70 000 m2, kas atbilst Latvijas lielāko industriālo parku telpu platībai.

Daugavpils un citu pilsētu uzņēmumus interesē A klases biroju un noliktavu telpas ar labu infrastruktūru un atbilstošām inženierkomunikācijām, kas šobrīd nav pieejamas ne Daugavpilī, ne arī kādā citā Latgales plānošanas reģiona pilsētā. Liela mēroga loģistikas centriem ir svarīga atrašanās ārpus apdzīvotajām vietām un lieljaudas elektroenerģijas pieslēguma pieejamība, ko var nodrošināt, attīstot ALTOP industriālo parku.

Lai attīstītu uzņēmējdarbībai piemērotu infrastruktūru, stiprinātu reģiona izaugsmes potenciālu, radītu jaunas darba vietas un mazinātu sociālo un ekonomisko krīzes ietekmi, Daugavpils pilsētas pašvaldība vērsās VARAM ar aizņēmuma pieprasījumu, un šo otrdien tas tika atbalstīts Ministru kabineta sēdē.

Aizņēmums 130 620 eiro apmērā tiks novirzīts tehniskās dokumentācijas izstrādei. Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts uzbūvēt industriālo A klases noliktavas ēku ar apbūves laukumu 10 000 m2 – 15 000 m2, noliktavas, biroja, tehniskās u.tml. telpas, visus nepieciešamos iekšējos un ārējos inženiertīklus, kā arī labiekārtot piegulošo teritoriju. Šo darbu īstenošanai, pēc speciālistu atzinuma, ir visai reālas izredzes piesaistīt ārējo finansējumu no valsts un ES struktūrfondiem.

Savukārt projekta sadarbības partneris, Augšdaugavas novada dome, plāno izstrādāt objektam piegulošās ceļu infrastruktūras būvprojektu.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa Attīstības departaments