Tiek pilnveidots Dienas aprūpes centra pakalpojums un pieaug pakalpojuma saņēmēju skaits

Ir apritējuši trīs gadi, kopš Preiļu novadā ir pieejams Dienas aprūpes centra (DAC) pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir pašaprūpes prasmes. Droši var teikt, ka šajā laikā daudz jauna apguvusi ne tikai DAC komanda, bet tieši paši apmeklētāji.

Lai apmeklētāju ikdiena būtu saturīga, arī šajā gadā rūpīgi plānots par papildaktivitātēm dažādu nodarbinātību veicinošu prasmju attīstībai un somatiskā un psihiskā stāvokļa labvēlīgai ietekmei.

Kopš pavasara tiek turpinātas muzikālās nodarbības Artūra Savicka vadībā. Drīzumā tās varēs noritēt ne tikai telpās, bet, aktivitāšu dažādošanai, varētu tikt izmantoti āra aktivitāšu laukumā esošie mūzikas instrumenti – marimba, ksilafons un melodiskie zvani, kuru radītā skaņa ir patiesi relaksējoša. Tāpat ar laiku āra apstākļos plānots vadīt kustību nodarbības Oksanas Kitajevas vadībā, kura savas fizioterapeita zināšanas par veselību veicinošiem vingrinājumiem šobrīd nodod apmeklētājiem reizi nedēļā, darbojoties ar viņiem DAC telpās. Grupu nodarbībās jaunums ir arī šūšanas darbnīca, ko vada Lūcija Zeile – izmantojot dažādus auduma atgriezumus un pogas top brīnumainas lietas, un nodarbības ar dabas materiāliem, kuru vadīšanu nupat uzsākusi Inta Reča – viņas vadībā tapuši dekori no smilgām, kas tagad rotā āra lapeni.

Tāpat padomāts arī par individuālajām nodarbībām DAC apmeklētājiem. Jau vairāki apmeklētāji beiguši divpadsmit silto smilšu nodarbību ciklu, ko sniedz biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” speciālistes Ligita Rubīne un Sanita Loginova. Jāatzīst, ka pēc šo nodarbību apmeklēšanas pozitīvas pārmaiņas apmeklētāju uzvedībā un emocionālajā stāvoklī pamana daudzi. Tas, ka apmeklētājs izvēlas darboties ar pārējiem, nevis noslēgties savā pasaulē, jau ir liels solis uz priekšu. Daudziem ir manāmas izmaiņas ārējā izskatā – rūpīgāka sekošana tam, kā pats izskatās; ir izteiktāka vēlme komunicēt, iesaistīties dažādos darbiņos, kas ļauj justies svarīgiem. Nenoliedzami, tas ir katras nodarbības un katra iesaistītā speciālista devums, un ceram, ka pozitīvi impulsi sekos arī no reitterapijas nodarbību apmeklēšanas. Pirmā satikšanās ar zirgiem jau notikusi, drosmīgākie jau sēdās zirga mugurā, bet citi vēl tikai mācījās kontaktēties ar zirgiem.

Izmaiņas normatīvajos aktos par valsts apmaksāta asistenta pakalpojumu (lielāks piešķiramo stundu skaits atkarībā no iesaistes pasākumos, t.sk. DAC apmeklēšana) laika gaitā varētu vēl palielināt DAC pakalpojuma saņēmēju skaitu – jau šobrīd vēlmi uzsākt saņemt šo pakalpojumu izteikusi vēl viena persona. Tāpat, mainoties projekta aktivitātes regulējošam normatīvajam aktam,  mainīsies saņēmēju īpatsvars, kas pakalpojumu saņem pašvaldības budžeta ietvaros, kas – Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā. Respektīvi, DAC apmeklētāji – Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējiem, kas 2016.gadā tika speciālistu komandā izvērtētas, pakalpojumu turpinās saņemt bez maksas līdz 2023.gada beigām, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005. Aicinām līdzcilvēkus iesaistīties un informēt jums zināmās pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem par iespēju saņemt pakalpojumu Dienas aprūpes centrā (Aglonas ielā 1a, Preiļos), jo ģimenes locekļiem tas patiesi ir liels atbalsts, kā arī ieguvums pašām personām.

DAC apmeklētāji jau var pilnvērtīgi izmantot āra aktivitāšu laukumu un lapeni, kas ir nodoti ekspluatācijā un izmantojami šai mērķa grupai vēl vismaz piecus gadus pēc projekta beigām, kā arī drīzumā tiks pilnībā aprīkotas telpas, lai beidzot atgrieztos savā ierastajā vidē, kas vismaz darbdienās ir viņu mājas.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada Labklājības pārvaldes

direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos

 Anita Gāga