Studējošo digitālo prasmju attīstībai augstskolām būs pieejams ES fondu atbalsts

Lai attīstītu mūsdienu vajadzībām nepieciešamās studējošo digitālās prasmes,  Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas palīdzības programmas REACT-EU ietvaros augstskolām būs pieejamas investīcijas vairāk nekā 7,8 miljonu eiro apmērā. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais noteikumu projekts, kas otrdien, 14. decembrī, apstiprināts valdībā.

Ar pieejamo atbalstu augstskolas varēs stiprināt digitālo kapacitāti, pilnveidojot studiju saturu un mācību metodiku studējošo digitālo prasmju attīstīšanai. Augstskolas varēs ieviest un integrēt jaunā studiju satura īstenošanai nepieciešamos digitālos tehnoloģiskos risinājumus studiju saturā un studiju procesā, piemēram, attīstot virtuālās studiju vides, izmantojot mākslīgā intelekta, datu analītikas, mašīnmācīšanās tehnoloģiju integrāciju studiju procesā un citus digitālos risinājumus un metodes. Atbalsts paredzēts arī akadēmiskajam personālam, docētājiem jaunā digitālā satura, mācību metodikas un digitālo tehnoloģisko risinājumu ieviešanai.

Uz investīcijām digitālo prasmju attīstībai atklātā konkursā varēs pretendēt ikviena Latvijas augstskola, paredzot vismaz trīs Latvijas augstskolu sadarbību. Kā sadarbības partnerus var piesaistīt arī zinātniskās institūcijas, privātās un publiskās institūcijas un ārvalstu augstskolas. Viena projekta ietvaros paredzētais ES Atveseļošanas palīdzības programmas atbalsts ir noteikts ne mazāk kā 600 tūkstoši eiro, bet maksimālais – 2,6 miljoni eiro. Augstskolām digitālo prasmju attīstības projekti jāīsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcijas paredzētas, lai augstskolas varētu ieviest digitalizācijas iniciatīvas, tajā skaitā pārņemot un adaptējot labāko pasaules pieredzi un veidojot kopīgu digitālo prasmju attīstību veicinošu studiju saturu ar atbilstošu mācību metodiku un saistītajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, nodrošinot iespēju to izmantot visu Latvijas augstskolu studējošajiem. Atbalsts veicinās informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izglītības attīstību, ļaujot ikvienam studentam būtiski uzlabot digitālās prasmes atbilstoši mūsdienu darba tirgus vajadzībām.

ES Atveseļošanas palīdzības programmas atbalsts ir veidots ar mērķi, lai mazinātu Covid-19  krīzes radītos apstākļus, kad izglītību un mācības var nodrošināt tikai ar digitālajām tehnoloģijām, kuru izmantošana tiešā veidā ir atkarīga no digitālajām prasmēm. Līdzās Covid-19 seku mazināšanai, atbalsts sekmēs digitālās transformācijas politikas mērķu sasniegšanu, kas nepieciešama turpmākai ekonomikas izaugsmei, iedzīvotāju un valsts labklājībai. Atbalsta programma ir nepieciešama arī, lai veidotu pamatu augsta līmeņa digitālo prasmju attīstībai visās studiju programmās un veidotu efektīvu digitālās specializācijas mācību sistēmu, kur augstskolas var līdzveidot mācību priekšmetu specializācijas un attīstīt savu metodisko bāzi.

Tāpat atbalsta programma ir nepieciešama, lai veidotu bāzes zināšanas un vismaz vidējā līmeņa digitālās prasmes, apgūstot attiecīgus moduļus vai studiju kursus Latvijas augstskolās, kas ir augsta līmeņa digitālo prasmju attīstības pamats. Jaunās atbalsta programmas digitālo prasmju attīstības iniciatīva tiks turpināta ar citiem atbalsta pasākumiem arī jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2021. – 2027. gadam, kur digitālā transformācija ir viens no ES izvirzītajiem prioritārajiem virzieniem.

Augstskolas līdz šim jau ir īstenojušas ietilpīgus un ietekmīgus informācijas tehnoloģiju projektus zinātniskās un pētnieciskās kapacitātes celšanai. Ar jaunām atbalsta programmām digitālo prasmju jomā tiks turpināta kopējā augstskolu mācībspēku un administrācijas digitālo prasmju attīstība,  vairojot studentu pieredzi un zināšanas.

Informācijas avots: Izglītības un zinātnes ministrija