Šogad deinstitucionalizācijas projektā rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 32 Rēzeknes bērni ar funkcionāliem traucējumiem

Pēdējo 4 gadu laikā audzis gan nodrošināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu apjoms Rēzeknē dzīvojošajām ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, gan arī vecāku pieprasījums pēc pašvaldības atbalsta sociālo pakalpojumu saņemšanā. 

2016.gadā Latgales plānošanas reģions (LPR) kopā ar sadarbības partneriem pašvaldībās uzsāka “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) projektu, lai veicinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai. Rēzeknes pilsētā sociālo pakalpojumu saņemšanu uzsāka 56 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāki.

Funkcionālie traucējumi jeb FT ir dažādu veidu traucējumi, kas bērnam apgrūtina spēju rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības. Tā, piemēram, redzes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi ir dažādi funkcionālie traucējumi. Citiem vārdiem var teikt, ka funkcionālu traucējumu dēļ bērnam vai tā ģimenei varētu būt īpašas vajadzības vai grūtības pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

2021. gadā visbiežāk izmantotie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT ir fizioterapijas, logopēda, masāžas pakalpojumi. Atbilstoši katra projektā iesaistītā bērna izvērtēšanai un izstrādātajam individuālās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānam, tika nodrošināti un apmaksāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Projekta ietvaros sociālos pakalpojumus kompensējam ne tikai bērniem ar FT, bet arī viņu vecākiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Tie pārsvarā ir fizioterapijas pakalpojumi.

Laika posmā no 01.01.2021. līdz 11.11.2021. 32 bērni ar FT saņēma 1146 sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas reizes (kopā šim mērķim tika izlietoti 35791.00 eiro):

• fizioterapijas individuālās nodarbības – 477 reizes;

• logopēda nodarbības – 202 reizes;

• kanisterapija – 10 reizes;

• ergoterapeita individuālās nodarbības – 24 reizes;

• masāžas pakalpojums – 207 reizes;

• psihologa individuālās nodarbības – 86 reizes,

• BAK terapija – 30 reizes;

• ABA terapija – 106 reizes;

• Smilšu terapija – 4 reizes.

Šī projekta ietvaros 21 Rēzeknes bērni ar FT, kuriem ir īpašas kopšanas nepieciešamība saņēma arī aprūpes mājās pakalpojumu. Kopā tika sniegtas 9988 aprūpes pakalpojuma stundas, šim mērķis tika izlietoti 37867.98 eiro.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana turpinās, kā arī no 2021. gada papildus projektā tika iesaistīti vē 26 Rēzeknes pašvaldībā deklarētie bērni ar funkcionāliem traucējumiem.

Informāciju sagatavoja Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Nipere

Avots: Rēzeknes Sociālais dienests