Rēzeknieši aicināti iesniegt idejas pilsētas labiekārtošanai

Rēzeknes pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties divu teritoriju labiekārtošanā, iesūtot idejas, kas tiks izvērtētas un nodotas projekta autoriem. Priekšlikumus var iesniegt līdz 17. augustam.

Drīzumā tiks uzsākta būvprojektu izstrāde divām pilsētas teritorijām – gar Rēzeknes upi Pils ielā 1B un Baznīcas ielā 4 jeb teritorijai pie siltumtrases un Pilskalnam pieguļošajā teritorijā jeb Pilskalna parkā. Septembra beigās notika Rēzeknes un Pleskavas pašvaldību kopīgi organizētais zaļais pilsētplānošanas hakatons (interneta vidē), kura rezultātā tika izveidotas jaunas  idejas Rēzeknes upes promenādei. Tad paredzamo darbu kopums ieguva konkrētākas aprises un pašvaldība uzsāka gatavot projektus. Šo teritoriju labiekārtošanas galvenais mērķis ir padarīt Rēzeknes pilsētu daudzveidīgāku, radot vairākas vietas, kur gan rēzeknieši, gan pilsētas viesi var izbaudīt pilsētvides un zaļo teritoriju daudzveidību.

Šobrīd jau ir noskaidrots, ka par teritoriju labiekārtošanas būvprojektu atbildīgais uzņēmums būs SIA “Livland group”, ar kuru tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums.

Teritorija gar Rēzeknes upi paredzēta kā brīvi pieejama aktīvās atpūtas vieta ar inovatīvu zaļo teritoriju un ūdens izmantošanu. Tā būs kā loģisks turpinājums Krasta ielas promenādei, līdz ar to ir svarīga arī konceptuālā sasaiste. Pilsētplānošanas speciālisti uzsvēra, ka šim posmam ir jākļūst par mazpārveidotu dabas teritoriju atpūtai, kur pilsētas centrā var izbaudīt dabas daudzveidību. Par īpašo objektu ir kļūs siltumtrase, kam būvprojektā jāparedz radošs risinājums.

Pilskalna parka izbūves galvenais mērķis ir izveidot teritoriju par apkaimes nozīmes ainavu telpu – daudzveidīgu un dzīvīgu publisko ārtelpu, kas tematiski saistīta ar pilskalna kultūrvēsturisko vērtību, paredzot vēsturiskās stilizācijas elementus,  kam piemīt kultūras vērtību atspoguļojoša atmosfēra. Nepieciešams veidot brīvi pieejamu vietu aktīvai atpūtai, lai nodrošinātu savienojumu ar citām publiskajām teritorijām, tādā veidā sasaistot vairākus kultūrvēsturiskus objektus vienotā tūrisma maršrutā (Zaļā sinagoga, katedrāle, pilskalns u.c.). Teritorijai konceptuāli jāsasaucas ar plānoto Rēzekne pilskalna labiekārtošanas projektu (vizualizācija pielikumā) un blakus esošo Krasta ielas promenādi.

“Šī ir iespēja iedzīvotājiem iesaistīties pilsētplānošanas procesā. Teritorija gar upi būs turpinājums jau izbūvētajai Krasta ielai, tāpēc gaidīsim priekšlikumus, kas attiecas uz visu gājēju promenādi, sākot jau no OCR. Savukārt Pilskalna parkam ir jābūt vienotam ar pašu pilskalnu un apkārt esošo teritoriju. Labākās idejas tiks nodotas projekta autoriem, kā arī pašvaldības speciālisti tās izmantos darbā, plānojot arī citus projektus,” paskaidroja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.

Lai iedzīvotāju iesaistītu pilsētas attīstības procesā un uzklausītu viņu viedokli, pašvaldība aicina iesniegt idejas teritoriju labiekārtošanai. Idejām ir jābūt pamatotām, kā arī jāņem vērā apkārt esošās teritorijas, lai tās konceptuāli būtu saistītas. Radošie priekšlikumi var būt attiecināmi gan uz vides objektiem, gan labiekārtojuma elementiem, gan arī kopējo konceptu. Idejas var būt kā priekšlikumi par aktivitātēm, kuras šajā teritorijā realizēt. Lai iesniegtu idejas uzreiz par abām teritorijām, aicinām aizpildīt atsevišķu pieteikuma anketu par katru teritoriju.

Idejas līdz 17. augustam jāiesniedz uz aizpildītas pieteikuma anketas (pielikumā) elektroniski uz e-pastu natalija.jupatova@rezekne.lv. Iesniegtās idejas tiks nodotas uzņēmumam SIA “Livland group”, kas izstrādās teritoriju labiekārtošanas būvprojektu. Vislabāk pamatoto un projekta mērķiem atbilstošāko ideju autori tiks aicināti arī uz plānošanas sapulcēm, kā arī no pašvaldības saņems balvas.

Komunikācijas nodaļas vadītājs Kārlis Pozņakovs, karlis.poznakovs@rezekne.lv