Publiskai apspriešanai nodots Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekts

Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 7.maijam tiek nodots Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekts.

Latgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģionālās attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanai un reģiona vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.–2027.gadam Stratēģiskā daļa nosaka vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus Latgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030  noteikto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu –stratēģisko mērķu un ilgtermiņa attīstības prioritāšu (Prasmes, Savienojumi, Gudra pārvaldība un Efektīvi uzņēmumi) īstenošanai. Attīstības programmas stratēģiskajā daļā ir noteikti rīcības virzieni un 15 prioritātes.

Apspriešanai nodotie dokumenti un priekšlikumu/iebildumu veidlapa pieejama šeit

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekts pieejams arī portālā www.geolatvija .lv