Pieaug interese par atklāto projektu konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

Latgales plānošanas reģions turpina iepazīstināt ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbībā” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” nosacījumiem. 11. augustā notikušais tiešsaistes seminārs par projekta iesnieguma dokumentu sagatavošanu pulcēja 85 dalībniekus. Savukārt 14. jūlijā seminārā par atklātā konkursa nosacījumiem piedalījās vairāk kā 100 interesentu. Ik dienas tiek sniegtas atbildes uz informatīvajā e-pastā eeagrants@lpr.gov.lv saņemtajiem jautājumiem.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem esam apkopojuši un publicējuši šeit:

eeagrants.lv/2021/06/17/neliela-apjoma-grantu-shemas-atklatais-projektu-iesniegumu-konkurss-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale/

Atklātā projektu konkursa, kas izsludināts 17.jūnijā, mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā. Konkursa ietvaros tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties saimnieciskās darbības veicēji, mikro un mazie uzņēmumi, kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Atbalsta intensitāte ir līdz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, atbalsts vienam projektam: 5 000 – 10 000 EUR. Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 21. septembris.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

Visi projekta konkursa dokumenti ir publicēti Latgales plānošanas reģiona mājas lapā internetā, sadaļā Grantu shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” www. lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-programma/ , kā arī EEZ grantu mājas lapā internetā eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/projektu-konkursi .

Projektu pieteikumus var iesniegt Latgales plānošanas reģionam no 2021. gada 17. jūnija līdz 21. septembrim.

Sīkāka informācija –  nosūtot jautājumus uz e-pastu: eeagrants@lpr.gov.lv

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”: www.eegrants.lv