Pašvaldību speciālisti interesējas par iespējām uzlabot līdzšinējos biznesa procesus Latgalē

Latgales plānošanas reģions projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros 2021.gada novembrī organizēja 6 seminārus un diskusijas par tēmām, kas sniedza iespēju stiprināt Latgales pašvaldību darbinieku kapacitāti, to iespējas sniegt konsultatīvu atbalstu par konkurētspējīgas uzņēmējdarbības izveidi un attīstību,  jaunu biznesa modeļu formām idejas komercializēšanai, radošas domāšanas metodēm biznesa idejas pilnveidei un citiem uzņēmējdarbības attīstības, un konkurētspējas jautājumiem.
Kopumā diskusiju un radošas domu apmaiņas procesā aizvadīti seši semināri, veltot dažādu pašvaldību speciālistu uzmanību biznesa procesu analīzei, lai izzinātu jaunākos digitālos rīkus uzņēmējdarbības veicināšanai un atbalstam, pieskaroties arī tādiem būtiskiem jautājumiem kā ilgtermiņa attiecību veidošana uzņēmēju un pašvaldības sadarbībai, radošumam un inovācijām biznesa vidē, eksporta tendencēm un citiem svarīgiem jautājumiem.
Semināru ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunākajām eksporta tendencēm un tā veicināšanas metodēm, kā arī uzņēmējdarbības izveides un mūsdienu attīstības principiem, īpašu uzmanību veltot sociālajai uzņēmējdarbībai. Liela interese bija par digitālo rīku izmantošanu biznesa atbalstam, radošuma un inovāciju jēdziena nozīmei mūsdienu biznesa vidē, ka arī komunikācijas prasmju trenēšanas un efektīva dialoga pamatprincipu ievērošanai uzņēmējdarbības jomā. Tāpat semināru dalībnieki interesējās par jautājumiem un inovatīviem informācijas kanāliem, kas varētu veicināt pašvaldības un uzņēmēju sadarbību esošajos pandēmijas apstākļos.
“Šobrīd, kad klātienes tikšanās un sadarbības pasākumi lielākoties nenotiek, kā arī ir apgrūtināta jaunu klientu piesaiste, nepieciešami citi veidi sadarbības stiprināšanā starp pašvaldības sektoru un uzņēmējiem. Ceram, ka LPR īstenotā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” īstenotie semināri un tur gūtās atziņas būs noderīgas pašvaldību speciālistiem, stiprinot savu sadarbības partneru tīklu un konsultējot jaunos, kā arī topošos uzņēmējus par aktuālajiem biznesa attīstības un konkurētspējas jautājumiem” uzsvēra Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes un Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
Semināri Latgales reģiona pašvaldību speciālistiem tika organizēti tiešsaistē Zoom platformā. Visiem semināra dalībniekiem bija iespēja saņemt lektora parakstītus apliecinājumus par dalību seminārā 3 h apjomā. Semināru ieraksts un lektoru prezentācijas ir publiski pieejamas LPR interneta vietnē, projekta UAP Latgale sadaļā “Informatīvie materiāli“.

Semināri tika rīkoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: +371 26467137.