Notiks tiešsaistes seminārs “INVESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. Kā radīt ilgtermiņa pozitīvas pārmaiņas bērniem, jauniešiem un ģimenēm?

20.maijā no pl. 10 – 14 notiks tiešsaistes seminārs INVESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. Kā radīt ilgtermiņa  pozitīvas pārmaiņas bērniem, jauniešiem un ģimenēm?” 

Reģistrācija dalībai seminārā: EJ.UZ/INVESTE

Seminārs tiek organizēts projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” ietvaros un to organizē biedrība  Latvijas Bērnu labklājības tīkls kopīgi ar projekta partneriem un sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību  savienību. Semināra mērķis ir kopīgi meklēt mūsdienīgus, uz kopienas vajadzībām vērstus risinājumus,  kas palīdz radīt sociāli labvēlīgu vidi ģimenēm un tajās augošo bērnu un jauniešu potenciāla attīstībai,  vienlaikus ļaujot pašvaldībām maksimāli efektīvi izmantot tām pieejamos resursus, tai skaitā arī  cilvēkresursus. Seminārā tiks integrētas gan pašmāju, gan ārvalstu pieredzē balstītas atziņas un labās  prakses piemēri, sniedzot atbildi uz jautājumiem, KĀPĒC pašvaldībām ir svarīgi ieguldīt ģimenēs un  bērnos un KĀ to darīt visefektīvākajā veidā, demonstrējot piemērus no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas  pašvaldībām, privātā un nevalstiskā sektora. 

Kā arī semināra dalībnieki iegūs pārskatu par projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” laikā veikto vajadzību un resursu kartēšanas pieeju, kas tika pilotēta Tukuma novadā. 

Semināra mērķauditorija 

Seminārs primāri orientēts uz pašvaldību vadību, tostarp jomu vadītājiem, kas atbildīgi par atsevišķo  jomu un kopējās attīstības plānošanu pašvaldībā, jo īpaši izglītības, sociālās aizsardzības, veselības  aprūpes un nodarbinātības jomās kā arī uz ekspertiem, nevaldības organizācijām, sociālajiem  uzņēmumiem un jomu ekspertiem, kas rada pakalpojumus ģimenēm, bērniem un jauniešiem. 

Semināra aktualitāte 

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati, 2020. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 milj.  908 tūkst. iedzīvotāju, kas ir par 12,3 tūkst. mazāk nekā pirms gada un par 473 tūkst. mazāk nekā 2000. gadā. Paralēli negatīvajai demogrāfiskajai tendencei, pastāv arī ne mazāk būtiski sociāli-ekonomiski  faktori, kas kavē Latvijas sabiedrības kopējo labklājību un izaugsmi. Kā parāda dažādi pētījumi, tostarp  Latvijas Bērnu labklājības tīkla pētījums par jauniešu labbūtību Baltijas valstīs, Latvijā ir satraucoši zemi  bērnu un jauniešu labbūtības rādītāji vairākās būtiskās jomās, kā piemēram, slikta fiziskā un garīgā  veselība, vardarbīgas attiecības ar vienaudžiem (Latvijā ir vislielākais bērnu un jauniešu īpatsvars  Eiropas Savienībā, kuri cieš no vardarbības), augsta sociālā spriedze, nevienlīdzība un nabadzība. Bērnu labbūtība ir cieši saistīta ar situāciju ģimenē, ko papildus ietekmē arī situācijā vietējā kopienā un valstī  kopumā. Latvijā ir liels skaits bērnu, kas aug viena vecāka ģimenēs (2019.g. 34 % šķirtu ģimeņu ar  bērniem), pie kam, kā liecina statistikas dati, viena vecāka ģimenes, kā arī ģimenes, kurās aug bērni ar  speciālām vajadzībām, visvairāk pakļautas nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Tāpat daudziem  vecākiem trūkst atbalsta un zināšanu vecāku pienākumu veikšanā, kas bieži noved pie emocionālās  spriedzes, konfliktiem un nereti vardarbības, kas tiešā veidā negatīvi ietekmē bērnus un ģimeni  kopumā. Tai pat laikā, pašvaldībām, īpaši lauku reģionos, trūkst resursi un bieži vien arī prasmes un  pieredze, kas ļautu apzināt ģimeņu ar bērniem vajadzības un palīdzētu tās efektīvi risināt.  

Tādēļ jau šodien ir jāmeklē praktiski risinājumi, kā efektīvāk izmantot pieejamos līdzekļus un ieguldīt  tos kopienās, lai veicinātu savstarpēju sadarbību, zināšanu pārnesi un tādu iniciatīvu atbalstu, kas  uzlabotu ģimeņu, bērnu un jauniešus šodienas situāciju, gan viņu attīstības potenciālu nākotnē.  

Reģistrācija dalībai seminārā: EJ.UZ/INVESTE

Par Projektu Kopienas kā resurss ģimenēm” 

Projekts “Kopienas kā resurss ģimenēm” («Community power for Families», projekts nr. NGSLV-623)  tiek īstenots Ziemeļvalstu Ministru padomes “Grantu programma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO  programmas ietvaros un sadarbībā ar partneriem “Geri Norai”no Lietuvas un “Reach for Change” no  Zviedrijas. Projekta īstenošana notiks no 2020. gada maija līdz 2021. gada martam. 

Projekta mērķis ir uzlabot mehānismus, procesus un praksi pašvaldībās, lai efektīvi identificētu  ģimeņu, bērnu un jauniešu aktuālās vajadzības pēc atbalsta pakalpojumiem un potenciālos partneru  nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, kā arī iesaistīt visas ieinteresētās puses pakalpojumu vajadzību  izvērtēšanā, plānošanā un sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā.