Marina Vorobjova-Vaišļa: Kā uzņēmumiem veicies ar Eiropas līdzekļu izmantošanu?

Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) 2004. gadā, Latvijai ir pieejams līdzfinansējums dažādu mērķu sasniegšanai un projektu realizācijai. Eiropas Komisijas budžeta investīciju pieejamība ir nodrošināta attiecīgo plānošanas periodu ietvaros. Tieši tagad esam pārejas posmā, kad pabeidzam 2014. – 2020.gada plānošanas periodu un izstrādājam 2021. – 2027.gada jauno kohēzijas politiku. Vienlaicīgi ar šo gadu Latvijai ir pieejams jauns finanšu instruments – Atveseļošanas fonds, kura mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstīm, t.sk. Latvijas tautsaimniecībai, ātrāk atgūties pēc Covid-19 pandēmijas. Un tieši tagad ir īstais brīdis izdarīt secinājumus par paveikto, analizēt sasniegto un palūkoties uz nākotnes perspektīvām.
Šajā plānošanas periodā (2014.–2020.gads), līdzīgi kā iepriekšējos, komersantiem ir pieejamas vairākas programmas, kur var saņemt finansējumu savu projektu īstenošanai. Nosacīti tos var iedalīt trijos virzienos – pētniecība un jaunu produktu izstrāde, energoefektivitātes paaugstināšana un konkurētspējas celšana. Tādējādi tiek noteikti galvenie virzieni katra komersanta attīstībai – zaļais kurss, eksporta veicināšana un inovāciju ieviešana produktu ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Līdzfinansējumu ir iespējams saņemt gan “netaustāmām” aktivitātēm (noteikti jāatzīmē pētniecības projekti, darbinieku apmācības, uzņēmumu dalība starptautiskajās izstādēs un tīklošanās), gan arī projektiem, kuru ietvaros tiek iegādātas inovatīvas vai energoefektivitāti veicinošas iekārtas un rekonstruētas vai celtas ražošanas ēkas.

Daļā programmu komersanti piedalās kā tiešie finansējuma saņēmēji1, slēdzot līgumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), citās – kā sadarbības partneri vai gala labuma guvēji, iesaistoties ar savu dalību citu institūciju projektos.

Iesaistoties 14 biedrību īstenojamos projektos, finansiālu atbalstu ir saņēmuši vairāk nekā 400 komersantu. Piedaloties biedrību apmācību projektos, darbiniekus ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu ir apmācījuši vairāk nekā 1800 komersantu. Izmantojot kompetences centru piedāvātās iespējas, komersanti ir veikuši vairāk nekā 420 pētniecības projektu jaunu produktu izstrādei. Šim mērķim kompetences centros ir pieejami ERAF 62 miljoni eiro.
Savukārt četrās ES fondu programmās, kurās komersanti projektu īsteno individuāli (ir tiešie finansējuma saņēmēji), tie ir piesaistījuši vairāk nekā 118 miljonu eiro publiskā finansējuma, ieguldot projektos arī privāto finansējumu – vairāk nekā 167 miljonu eiro. Projektos, kuros paredzētas iekārtu iegāde vai ēku izbūve/rekonstrukcija, publiskais finansējums veido no 30 % līdz 65 % atkarībā no uzņēmuma lieluma un veicamajām aktivitātēm.

Statistika rāda, ka lielāku investīciju apjomu piesaistījuši komersanti saviem pētniecības un inovāciju projektiem, veicot pētījumus vai ieviešot ražošanā eksperimentālās tehnoloģijas, t.i. iegādājoties tirgū līdz šim nepieejamas iekārtas vai integrētas ražošanas līnijas. Šo 82 projektu īstenošanai abu programmu ietvaros no Eiropas Reģionālās attīstības fonda piesaistīti vairāk nekā 60 miljonu eiro.

Kaut arī energoefektivitātes celšanas projektos kopējais finansējums ir mazāks, tomēr interese no tirgus dalībniekiem bija gana liela – 59 komersanti īsteno 74 projektus, piesaistot 20,3 miljonus eiro no Kohēzijas fonda.

Par šo finansējumu iegādātas energoefektīvākas ražošanas iekārtas vai arī veikti rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu energoefektivitāti paaugstinošas pārbūves vai atjaunošanas būvdarbi. Savukārt 51 komersants būvē vai rekonstruē ražošanas ēkas, kuras paredzētas mikro, mazo un vidējo komersantu saimnieciskās darbības veikšanai apstrādes rūpniecības nozarē.

Plašs ir arī ES fondu finanšu instrumentu piedāvājums, kuru līdz šim ir izmantojuši 1105 komersanti, pārsvarā piesakoties tādiem produktiem, kā aizdevumu garantijas (458 darījumi), starta aizdevumi (410 līgumi) un mikrokredīti (120 līgumi). Kopējā summa, kura pieejama finanšu instrumentu veidā, veido ap 140 miljonu eiro.
Vērtējot tiešos privātos finansējuma saņēmējus pēc profila, redzams, ka lielākā daļa jeb 74% ir MVU (mazie un vidējie uzņēmumi). Lielākais lielo uzņēmumu īpatsvars ir vērojams energoefektivitātes paaugstināšanas programmā – gandrīz puse no kopējā projektu īstenotāju skaita. Projekta īstenošanas vietas ziņā dominē Rīga un Pierīga, kur projektus īsteno gandrīz puse no visiem finansējuma saņēmējiem. Savukārt reģionu griezumā lielākais projektu skaits tiek īstenots Kurzemē (17% no analizējamo projektu skaita), tam seko Vidzeme (16%) un Zemgale (13%). Viszemākā aktivitāte vērojama Latgales reģionā, kur tiek īstenoti vien 6% no finansējumu saņēmēju – komersantu skaita. Gandrīz puse no tiem īsteno energoefektivitātes paaugstināšanas projektus.
Aplūkojot komersantu īstenotos projektus no nozares viedokļa, secinām, ka lielākais projektu skaits tiek īstenots apstrādes rūpniecībā (170 projekti),17 projektus īsteno komersanti, kuri pārstāv informācijas un komunikācijas pakalpojumus, savukārt 10 projektus realizē pārstāvji no nozares “Operācijas ar nekustamo īpašumu” – šie projekti tiek finansēti programmā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”, kuras ietvaros nekustamo īpašumu attīstītāji izbūvē ražošanas ēkas, kuras paredzētas mazajam un vidējam biznesam.

No apstrādes rūpniecības pārstāvjiem visaktīvākie ir koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas nozares pārstāvji, kuri īsteno 49 projektus, t.sk. 18 projekti tiek realizēti Vidzemē. Nozari pārstāv 34 mazie un vidējie uzņēmumi un 15 lielie uzņēmumi, kuri 31 projektu realizē saistībā ar energoefektivitātes celšanu. Gatavo metālizstrādājumu ražošanā iesaistītie 17 mazie un vidējie un 3 lielie komersanti īsteno 20 projektus, 9 no tiem – Pierīgā un 6 – Zemgalē.

Specifiski privāto komersantu atbalstam ir paredzētas trīs programmas. Analizējot komersantu aktivitāti atbalsta iespēju izmantošanā šo programmu dažādās kārtās (uzsaukumos), redzams, ka interese pakāpeniski mazinājās programmā, kas saistīta ar ražošanas ēku izbūvi vai rekonstrukciju (-32%). Iespējams, ka 2019.gadā, kad tika izsludināta 2.kārta, bija mazinājusies vajadzība pēc jaunām ražošanas telpām vai arī potenciālais pieprasījums tika apmierināts ar 1. kārtas projektiem. Pozitīvas tendences redzamas programmās, kas saistītas ar iekārtu (inovatīvo vai energoefektīvo) iegādi, kas izskaidrojamas ar tirgus dalībnieku nepieciešamību nepārtraukti pilnveidot un uzlabot savas ražošanas jaudas.

Tāpat secinām, ka aktīvākie komersanti izmanto atbalsta iespējas , īstenojot dažādus projektus vairākās programmās Tā viens komersants var īstenot divus ražošanas ēku rekonstrukcijas projektus, piedaloties vienā programmā ar vairākiem projektiem, vai arī realizējot projektus vairākās programmās, t.i. gan izstrādājot jaunu produktu, gan arī iegādājoties iekārtas un paaugstinot energoefektivitāti savās ražošanas telpās.

Tomēr aktivitāte un komersantu ieinteresētība nav vispārēja parādība. Lai pamatotu to, ka nav intereses par valsts atbalsta izmantošanu, uzņēmējdarbības vidē un publiskajās diskusijās nereti tiek pieminētas ES fondu “pārmērīgās” prasības un birokrātija. No vienas puses varētu piekrist, ka “papīru kārtošana” nav privātā biznesa prioritāte un, iespējams, stiprākā puse. Tomēr jāņem vērā, ka ar šīm iniciatīvām ir paredzēts panākt noteiktu kopējo tautsaimniecības mērķu sasniegšanu. ES kā finanšu līdzekļu devējs (pēc būtības – dāvinātājs) vēlas ne tikai noteikt investēšanas kursu, bet arī redzēt projektus, kas tiek īstenoti atbilstoši normatīvajos aktos nostiprinātajiem spēles noteikumiem, ir izsekojami un maksimāli atklāti. Arī turpmākās investīcijas, kas paredzētas nākamajā plānošanas periodā un no Atveseļošanas fonda, tiks rūpīgi pārraudzītas, lai projekta realizācija notiktu atklāti, procedūras atbilstu vienlīdzīgu iespēju principam un nodrošinātu godīgas konkurences principu ievērošanu. ES fondu projektos netiek pieļautas tā dēvētās “3K” un “2F” kombinācijas – interešu konflikts, korupcija, krāpšana, kā arī dubults finansējums . Principi ir strikti. Taču tieši tādi, kas atbilst mūsu visu kā nodokļu maksātāju interesēm, kādus izvirzām ikkatrs kā rūpīgs un atbildīgs saimnieks.

Šobrīd atrodamies nākamo lielo iespēju priekšā. Atliek tikai sagaidīt un realizēt tās!

Marina Vorobjova-Vaišļa, CFLA Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta direktore.

1 Aplūkotas 4 atbalsta apjoma ziņā lielākās ES fondu programmas, kurās atbalsta saņēmēji ir komersanti (1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi”, 1.2.1.4. pasākums “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”, 3.1.1.5. pasākums “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” un 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”)

Ziņas avots.