LL: Attīstot Daugavpils lidostu, veidos industriālo parku

Latgales Laiks: Daugavpils pašvaldība plāno attīstīt Daugavpils lidostu un tai piegulošo teritoriju, izveidojot “ALTOP” industriālo parku, kas ietvers Viedo tehnoloģiju parku, Zinātnes parku un Daugavpils lidostu ar aviācijas centru, “Latgales Laiku” informēja Daugavpils pašvaldībā.

Aviācijas aizsākumi Daugavpilī meklējami vēl 20. gadsimta sākumā, kas pilsētas apkaimē tika izveidoti trīs militāras nozīmes lidlauki – Līksnas, Grīvas un Lielais Daugavpils lidlauks. Daugavpils lidlauks atrodas Daugavpils novada Locikos, 15 kilometru attālumā no Daugavpils centra. Lidlauks un tā piegulošā teritorija patlaban ir degradēta teritorija 232 hektāru platībā.

Šī teritorija ir stratēģiski nozīmīga civilās aviācijas nodrošināšanai un uzņēmējdarbības attīstībai Latgales plānošanas reģionā. Aviācija ir vismobilākais gaisa satiksmes veids, kas var nodrošināt ātru nokļūšanu no Daugavpils citās Latvijas un Eiropas pilsētās.

Daugavpils pašvaldība līdz šim vairākkārt ir mēģinājusi attīstīt Daugavpils lidlauku, tomēr līdz šim tas nav izdevies. Viens no iemesliem tam ir ierobežotas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu lidlauka investīciju izmaksu finansēšanai, kā arī lidlauka ekspluatācijas un uzturēšanas lielās izmaksas salīdzinājumā ar tā radīto finanšu atdevi un ekonomisko ietekmi.

2005. gadā tika izveidots Daugavpils pašvaldības uzņēmums SIA “Daugavpils lidosta”, kas iegādājās zemi lidostas vajadzībām un izstrādāja lidostas attīstības dokumentāciju ar mērķi piesaistīt stratēģiskos investorus. Ekonomiskā krīze un reģionālo lidostu attīstības neiekļaušana Nacionālās attīstības plānā 2014.-2020. gadam aizkavēja finansējuma piesaisti lidostas attīstības ieceres realizēšanai. Savukārt 2020. gadā Daugavpils domei izdevās panākt, ka Daugavpils lidostas rekonstrukcija tiek iekļauta Nacionālās attīstības plānā 2021.-2027. gadam.

Pēc Daugavpils domes pasūtījuma 2020. gadā veikts pētījums “Daugavpils lidlauka un piegulošās teritorijas attīstība Daugavpils novada Locikos. Tehniski ekonomiskais pamatojums”. Sākot pētījumu, attīstības teritorijas apsekotājs un pētījuma autors SIA “Ardenis” prezentēja Daugavpils domei ieceri par teritorijas integrētu attīstību. Tā paredz sinerģiju starp trim tautsaimniecības jomām – industriālo attīstību, augstāko izglītību un zinātni, un aviācijas nozari. Ekonomiski integrēta lidlauka teritorijas attīstība var nodrošināt investīciju piesaisti un būtisku ietekmi uz tautsaimniecību.

Jaunā Daugavpils lidlauka un piegulošās teritorijas attīstības koncepcija paredz veidot “ALTOP” industriālo parku, kas ietvers Viedo tehnoloģiju parku, Zinātnes parku un Daugavpils lidostu ar aviācijas centru. Viedo tehnoloģiju parku paredzēts izvietot aptuveni 50 hektāru platībā. Tajā plānots izbūvēt industriālās ražošanas ēkas un A klases loģistikas noliktavas. Zinātnes parkam paredzēti apmēram trīs hektāri no kopējās platības. Atbilstoši  tehniski ekonomiskā pamatojuma iecerēm, Zinātnes parkā paredzēts izvietot Biznesa inkubatoru, Mūžizglītības centru un Eksperimentālās laboratorijas, kur sadarbībā ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm tiktu veikts pētnieciskais darbs, nodrošinātas izglītības un profesionālās prakses iespējas. Teritorijas lielākā daļa 175 hektāru platībā paredzēta Daugavpils lidostai ar aviācijas centru, izbūvējot tiem nepieciešamo infrastruktūru.

Ņemot vērā Daugavpils lidlauka teritorijas pašreizējo stāvokli, paredzēta tā pilnīga rekonstrukcija. Plānots izbūvēt un sertificēt civilās aviācijas lidlauku, kas nodrošinās regulārus pasažieru gaisa pārvadājumus ar C koda gaisa kuģiem, kuru ietilpība nepārsniedz 200 pasažieru vietas. Lidlauka skrejceļa garums plānots līdz 2100 metriem, kas nodrošinās iespējas apkalpot arī kravu pārvadājumus. Pasažieru termināļa plānotā ietilpība ir 340 vietas, lai spētu vienlaicīgi nodrošināt līdz divu gaisa kuģu apriti lidlaukā.

Atkarībā no publiskā un privātā finansējuma pieejamības, “ALTOP” industriālā parka attīstības projektam paredzētas vairākas kārtas. 2021. un 2022. gadā paredzēts izstrādāt lidlauka un industriālā parka teritorijas būvprojektu.

Iepirkuma konkurss par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu objektā “Daugavpils lidlauka un piegulošās teritorijas attīstība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā” noslēdzās aizvadītā gada 22. decembrī. Konkursā piedalījās četri pretendenti, kuru piedāvājumu cenas svārstījās no 622 320 eiro līdz 1 887 400 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Finansējumu Daugavpils lidlauka un piegulošās teritorijas attīstības pirmās kārtas īstenošanai plānots piesaistīt no Eiropas Savienības struktūrfondiem, Eiropas Atveseļošanās un noturības mehānisma un valsts budžeta. Lai segtu 2021. un 2022. gadā paredzētās izmaksas lidlauka un inženiertīklu būvprojektiem, paredzēts izmantot valsts un pašvaldības finansējumu, kā arī piesaistīt kredītlīdzekļus.

Autors: Ivars Soikāns