Latgales pašvaldībās īstenos risinājumus jauniešu atbalstam, mazinot Covid-19 radītās sekas

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros, Latvijas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas īstenos līdz 47 iniciatīvām aktuālo problēmjautājumu risināšanai. Atbalsta programmu, kas tiks īstenota līdz gada beigām, izstrādājusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Projektu konkursā tika iesniegti 152 projektu pieteikumi, no tiem izvēlēti 47 projekti, kurus īstenos Latvijas novadu vai pilsētu pašvaldības, pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), kas ir iesaistītas darbā ar jaunatni. Projektu konkursā pieejamais finansējums ir 430 000,00 EUR, savukārt vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 10 000,00 EUR.

Projektu konkursa ietvaros tika apstiprinātas arī vairāku Latgales pašvaldību un nevalstisko organizāciju projektu idejas:

  • Viļakas jauniešu iniciatīvu centra projekts “#Labsvaibs” ar mērķi mazināt COVID- 19 pandēmijas sekas Ziemeļlatgales jauniešu vidū, veicinot jauniešu līdzdalību un veidojot aktīvo jauniešu komandu- Jauniešu domi – tālākas sadarbības veicināšanai un sistemātiska atbalsta sniegšanai, kā arī piedāvājot uz jauniešu vajadzībām balstītas aktivitātes.
    mēnesis.
  • Ciblas vidusskolas projekts “Mentālās veselības stabilizēšana Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Ciblas novada jauniešiem” ar mērķi palīdzēt Ciblas novada izglītības iestāžu jauniešiem stabilizēt un atgūt mentālo veselību pēc Covid-19 pandēmijas ietekmes, lai uzlabot jauniešu akadēmiskos un dzīves sniegumus, psihoemocionālo labklājību un sagatavot turpmākajām mācībām un darba tirgum.
  • Biedrības “Papardes zieds” projekts “Psiholoģiskā atbalsta grupu nodarbības un konsultācijas jauniešiem Latgalē” ar mērķi psiholoģiskā atbalsta sekmēšana Latgales (Līvānos un Līvānu novadā, Preiļos, Riebiņos un Preiļu novadā, Krāslavā un Rēzeknē) jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.
  • Biedrības “AKVĀRIJS” projekts “Savējais starp savējiem” ar mērķi sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, sniegt Ludzas jauniešiem iespēju socializēties, tostarp sekmēt jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu un nodrošināt atbalstu karjeras izvēlē un plānošanā, tādejādi sniedzot ieguldījumu konkursa mērķa un rezultātu sasniegšanā.
  • Biedrības “Indras vidusskolas atbalsta biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI”” projekts “Kopā drošāk!”, kura mērķis: nodrošināt atbalstu pandēmijas laikā radušos psiholoģisko, fizisko un materiālo seku mazināšanai un iepazīstināt ar brīvā laika pavadīšanas iespējām Latgales reģionā.
  • Riebiņu novada domes (pēc adm. reformas- Preiļu novada pašvaldības) projekts “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos”, tā mērķis: nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, piederības sajūtu vietējai kopienai, sniegt jauniešiem iespēju socializēties un sekmēt brīvā laika pavadīšanu, tādā veidā mazinot jauniešu psihoemeocionālās veselības riskus.

“Projektā iesaistītās pašvaldības un organizācijas radīs nozīmīgus rīkus daudzpusīgu risinājumu īstenošanai, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas radītās sekas, tās ietekmi uz jauniešu mentālo veselību un emocionālo labsajūtu. Šis ir svarīgs solis mūsu jauniešu atbalstam un izaugsmei, lai pandēmijas ietekmē nepieaugtu to jauniešu skaits, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu,” norāda JSPA direktore Daina Sproģe.

Programmas mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, sagatavot jauniešus turpmākajām mācībām un darba tirgum, kā arī stiprināt savstarpējo atbalstu un viņu piederības sajūtu vietējai kopienai. Tāpat būtiski ir sniegt iespēju socializēties un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, nodrošināt jauniešiem iespēju saņemt individuālu atbalstu ārpusskolas laikā un mazināt jauniešu psihoemocionālās veselības riskus Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās.

Atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” rezultāti pieejami šeit.

2021. gada 18. martā valdībā izskatītais informatīvais ziņojums “Par atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ir pieejams Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Avots: jaunatne.gov.lv