Latgalē notika kārtējās speciālistu apmācības par personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā

Laikā no 27. Līdz 30. septembrim notika Latgales plānošanas reģiona rīkotās apmācības valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) “Latgale” filiāļu “Krastiņi”, “Kalupe” un “Kalkūni” darbiniekiem, kā arī pašvaldību piesaistītajiem sociālajiem mentoriem cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – personas ar GRT) sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Apmācības notika projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” ietvaros, un tajās piedalījās 9 speciālisti no VSAC un 3 sociālie mentori.

Četru dienu laikā biedrības “Rīgas rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis un izpilddirektore Ieva Krusta dalījās savā ikdienas darba pieredzē un praktiskajos padomos gan strādājot ar personām ar GRT, gan sadarbojoties ar kolēģiem. Biedrības struktūrvienībās – grupu dzīvokļos, specializētajās darbnīcās, dienas atbalsta centros jau 20 gadu garumā cilvēkiem ar GRT tiek sniegts nepieciešamais atbalsts patstāvīgai dzīvei. Dzīve ar atbalstu dzīvesvietā savā pašvaldībā ir arī to institūciju klientu nākotne, kuri drīzumā gatavojas uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros Latgales pašvaldībās, tāpat kā visā Latvijā turpina veidot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: grupu dzīvokļus, dienas aprūpes centrus, specializētās darbnīcas un citus. Dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu pakalpojumi ir pieejami Daugavpils pilsētas, Rēzeknes pilsētas, Augšdaugavas novada (bijušo Daugavpils un Ilūkstes novadu), Balvu novada (tai skaitā bijušo Viļakas un Rugāju novadu), Preiļu novada un Ludzas novada (tai skaitā bijušā Kārsava novada) pašvaldībās. Savukārt grupu dzīvokļa pakalpojumu cilvēkiem ar GRT nodrošina Balvu novadā (arī bijušajā Viļaka novadā), Preiļu novadā un Augšdaugavas novadā (bijušajā Ilūkstes novadā, Pašulienē). Pavisam drīz DI plāna ietvaros jauns grupu dzīvokļa pakalpojums būs pieejams arī Daugavpils pilsētā papildus jau esošajam pakalpojumam.

Ievērojot visas piesardzības normas, apmācības tika rīkotas Zoom platormā, kas nekādā veidā neietekmēja dalībnieku aktīvo iesaistīšanos mācību procesā. Īpašu iespaidu dalībniekiem atstāja video sižets par kafejnīcu “RB CAFE”, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, tai skaitā ar GRT. Daudz tika runāts arī par sociālā mentora lomu pārējas periodā, kad cilvēks ar GRT tikko uzsāk patstāvīgu dzīvi, ka arī par sadarbību starp mentoriem, sociālās aprūpes centru darbiniekiem un citiem speciālistiem, kas tiek iesaistīti šajā procesā.

Valsts sociālās aprūpes centru darbinieki savā ikdienā sniedz saviem klientiem pakalpojumus, kas palīdz veidot izpratni par dzīvi sabiedrībā, apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, un sniedz atbalstu ikdienas situāciju risināšanā, kā resursus izmantojot savas zināšanas un vidē pieejamos resursus. Deinstitucionalizācijas projekta relizācijas gaitā aizvien vairāk cilvēku, kuru veselības stāvoklis to atļauj, varēs izvēlēties uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā un strādāt sev piemērotu darbu.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv