Izsludināts Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2021. gadam 2. konkurss

Līdz 2021. gada 29.septembrim valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji var iesniegt pieteikumus atklātā konkursā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

Programmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā, līdzekļus pēc iespējas piešķirot plašākam objektu lokam visā Latvijā.

Ņemot vērā ierobežoto finansējuma apjomu, kā arī darbu īstenošanas termiņu līdz 2021.gada beigām, konkursā prioritāti atbalstāma ir augstas gatavības pieteikumi ar Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē saskaņotiem darbu risinājumiem un saņemtām darbu veikšanas atļaujām.

Finansējums tiek piešķirts apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekamai glābšanai vai uzsākto darbu pabeigšanai, sniedzot atskaiti par jau paveiktajiem darbiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Maksimālais piešķiramais finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 10`000,00 EUR.

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā līdzekļus piešķir objektiem, kas ir pieejami sabiedrības apskatei un finansējuma piešķiršanas gadījumā īpašniekam jānodrošina pieejamība vēl 25 gadus.

Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, 2021. gada konkursā piešķirtais finansējums jāapgūst līdz 2021. gada beigām.

Papildu informācija:
Attīstības daļas vadītājas vietniece Agnese Rupenheite (67228505,  Agnese.Rupenheite@mantojums.lv) vai Attīstības daļas speciāliste Daiga Toc-Macāne (67228505daiga.tocmacane@mantojums.lv)