14.jūlijā notiks informatīvais seminārs par atklāto konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

2021.gada 14.jūlijā no plkst. 10:00 līdz 12:00 ZOOM platformā notiks informatīvais seminārs, kurā Latgales plānošanas reģions iepazīstinās ar EEZ FI 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbībā” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” nosacījumiem.

Interesenti aicināti pieteikties dalībai seminārā līdz 2021.gada 12.jūlijam šeit: forms.gle/FoPa2BPvn5Z4mv417  Reģistrētajiem dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija.

Atklātā konkursa, kas izsludināts 17.jūnijā, mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā . Konkursa ietvaros tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Atbalsta intensitāte ir līdz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, atbalsts vienam projektam: 5 000 – 10 000 EUR. Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 21. septembris.


SEMINĀRA PROGRAMMA

9:55 Ierašanās “ZOOM” platformā

10:00 Semināra atklāšana
– Iruma Kravale, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktore
– Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS) pārstāvis – TBC

10:20 Projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” atbalsta saņemšanas nosacījumi un pieteikšanās
– Andra Minkeviča, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra grantu shēmas koordinatore

11:00 Aktuālais atbalsts lauku teritorijas uzņēmējdarbības idejām
– Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.
– Inga Krekele, Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”

11:20 Citas atbalsta programmas uzņēmējdarbībai
– Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs

11:40 Jautājumi un atbildes


Papildus informācija par atklāto konkursu pieejama:eeagrants.lv/2021/06/17/neliela-apjoma-grantu-shemas-atklatais-projektu-iesniegumu-konkurss-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale/

 

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!
EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropāun stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.
Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.
Šī perioda prioritātes:
#1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja
#2 Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana
#3 Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni
#4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības
#5 Tieslietas un iekšlietas
Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas kopīgi finansē EEZ grantus, kuru iemaksas balstās uz šo valstu IKP. Tiesības saņemt grantus atbilst kritērijiem, kas noteikti ES Kohēzijas fondam, kas paredzēts dalībvalstīm, kurās iekšējais kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90% no ES vidējā līmeņa.

Papildus informācija par EEZ grantu programmu “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” pieejama: www.eegrants.lv