Iekštelpās varēs īstenot arī darbu ar jaunatni un profesionālās izglītības nodarbības

Veicot grozījumus noteikumos par “Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, iekštelpās atļauta arī profesionālās izglītības pakalpojumu sniegšana un darbs ar jaunatni. Šie Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie priekšlikumi 2021. gada 6. jūlijā tika atbalstīti valdībā.

Tādējādi iekštelpās šobrīd būs atļauta augstākās izglītības, profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšana, amatiermākslas kolektīvu nodarbības un darbs ar jaunatni. Nodarbības atļautas ar nosacījumu, ka vienā telpā vienlaikus neatrodas vairāk kā 30 cilvēku un katram nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības. Nodarbībās ārpus telpām grupās var būt līdz 50 cilvēkiem, dažādu grupu dalībnieki nesatiekas. Mācību procesu klātienē iekštelpās īsteno, veicot nodarbību norisē iesaistīto un apmācāmo personu iknedēļas testēšanu. Testēšanu neveic, ja dalībnieku skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Testu var neveikt personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Tā kā profesionālajā izglītībā, kā arī mācībās kvalifikācijas uzturēšanai izglītības programmas bieži veidotas, savstarpēji sasaistot gan teoriju, gan praktisko daļu,  grozījumi paredz, klātienē profesionālajā  tālākizglītībā, profesionālajā pilnveidē, kā arī mācībās kvalifikācijas uzturēšanai, klātienē  var īstenot  gan praktiskās, gan arī teorētiskās mācības.  Tādējādi  klātienes apmācības būs pieejamākas arī tiem cilvēkiem, kuriem ir zemas datortehnikas lietošanas prasmes un kuriem ir interneta pārklājuma vai datortehnikas pieejamības problēmas.

Vienlaikus tiek saglabāta iespēja arī turpmāk izvēlēties teorētiskās daļas apguvi veikt attālināti.

Grozījumi arī precizē, ka vakcinētas un pārslimojušas personas var piedalīties  visās izglītības programmās klātienē iekštelpās un ārtelpās, gan praktiskās daļas, gan teorētiskās daļas apguvē, ievērojot tikai nosacījumus par vēdināšanu. Šādā gadījumā telpās nevar būt personas, kas nav vakcinētas vai pārslimojušas.

Izmaiņas veiktas arī nosacījumos par neformālās izglītības programmu īstenošanu. Pašreiz spēkā esošais regulējums neparedz, ka neformālās izglītības programmas, kas nav konkrēti uzskaitītas  noteikumos, var tikt īstenotas klātienē ārtelpās. Pamatā tās ir izglītības programmas, kas saistītas ar personu profesionālo pilnveidi, kuras īsteno ne tikai izglītības iestādes, bet arī citas fiziskās un juridiskās personas, un par kuru apguvi netiek izsniegti valsts atzīti izglītības ieguvi apliecinoši dokumenti. Tāpat tas attiecas arī uz programmām līdz 160 stundām, kas saistītas ar dažādu prasmju attīstību darbam un vaļaspriekam, piemēram, svešvalodas, digitālās prasmes, rokdarbi un citas. Tāpēc šodien veiktie grozījumi nosaka, ka ārpus telpām atļauts īstenot neformālās izglītības programmas pieaugušajiem grupās līdz 20 cilvēkiem (arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 120). Vienlaikus ir jānodrošina vairākas prasības:

  • mācību organizētājs nodrošina apmācāmo personu reģistrāciju un pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkiem nodod to personu datus, kas bijušas ciešā kontaktā;
  • mācības organizē tā, lai nebūtu iespējams apmācāmo personu savstarpējs kontakts, kā arī maksājumus par mācībām veic tikai ar bezskaidras naudas norēķinu;
  • pirms nodarbības apmācāmā persona ar parakstu apliecina, ka viņai nav elpceļu saslimšanas pazīmju un viņai nav jāatrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.

Valdībā apstiprinātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” pieejams MK tīmekļvietnē.

Avots: izm.gov.lv