Daugavpils2027 komanda aicina uz pasākumu “Daugavpils RADA”

Otrdien, 30.novembrī, plkst. 15:00 Daugavpils2027 Facebook lapā notiks tiešsaistes pasākums “Daugavpils RADA”: Kāpēc Daugavpilij ir jākļūst par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027?

Pasākuma laikā Daugavpils 2027 komanda pastāstīs par to, kā norit darbs pie konkursa II kārtas pieteikuma izstrādes, kāda tiek plānota Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programma, kā tā ietekmēs Daugavpils un Latgales reģiona izaugsmi un ar kādiem izaicinājumiem nāksies saskarties.

Tāpat pasākuma dalībnieki varēs uzzināt arī par tuvākajie koprades pasākumiem un iespējām tajos iesaistīties. Kā norāda pieteikuma “Daugavpils 2027 izstrādes koordinatore Diāna Soldāne: “Mums ir svarīgi ne tikai informēt sabiedrību par pieteikuma izstrādes nozīmi, gaitu un programmā iekļautajiem pasākumiem, bet arī radīt platformu sarunai ar Daugavpils un Latgales iedzīvotājiem par mums ikvienam aktuāliem jautājumiem. Tā kā pieteikums tiek izstrādāts ņemot vērā dažādus mūsu pilsētas un reģiona izaicinājumus  un sabiedrības vajadzības, tad iedzīvotāju viedoklis un izpratne par procesa gaitu mums ir patiesi būtiska”.

Daugavpils 2027 komanda aicina visus interesentus piedalīties tiešsaistes pasākumā un jau iepriekš, līdz 29.novembrim, iesūtīt savus jautājumus  mūsu Telegram kanālā, Facebook lapā vai Google anketā. Uz visiem iesūtītajiem jautājumiem atbildes tiks sniegtas pasākuma laikā. Iepazīties ar Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumu var www.daugavpils2027.eu

Lēmumu par līdzdalību konkursā “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” Daugavpils pilsētas dome pieņēma 2020.gadā ar mērķi vairot Daugavpils starptautisko atpazīstamību Eiropā, īstenojot projektus, kuros ne tikai iesaistīts plašs starptautisko partneru loks, bet arī kuri veltīti tēmām, kas ir aktuālas visā Eiropā, īstenot drosmīgas, inovatīvas idejas kultūras un citās jomās sadarbībā ar dažādu kopienu pārstāvjiem, Daugavpils Universitāti, uzņēmēju un apkārtnes novadu un pilsētu atbalstu, plaši iesaistīt iedzīvotājus pietiekuma sagatavošanā, attīstīt pilsētvides labiekārtošanu, aktualizēt sociālos un vides jautājumus ar kultūras palīdzību. Šī gada jūlijā tika aizstāvēts konkursa 1.kārtas  pieteikums un Daugavpils tika izvirzīta dalībai gala atlasē. Līdz 2022.gada 4.aprīlim Daugavpilij pilnveidotais pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijā. 2022.gada maijā pieteikums jāprezentē starptautiskai žūrijai, kurā līdzās 10 ārvalstu ekspertiem līdzdarbojas 2 Latvijas pārstāvji. Vienu dienu pirms prezentācijas daži žūrijas locekļi pavadīs Daugavpilī, iepazīs to klātienē.

Papildu informācija: Diāna Soldāne, pieteikuma “Daugavpils 2027” izstrādes koordinatore, tālr. 28378679, e-pasts: diana.soldane@daugavpils.lv, www.daugavpils2027.eu; www.facebook.com/daugavpils2027

 

 

Во вторник, 30 ноября, в 15:00 на Facebook странице Даугавпилс 2027 в Facebook“Даугавпилс 2027” пройдет онлайн-мероприятие “Daugavpils RADA” (“Даугавпилс СОЗДАЕТ”): Почему Даугавпилс должен стать культурной столицей Европы в 2027 году?

Во время мероприятия команда “Даугавпилс 2027” расскажет о том, как продвигается работа над разработкой заявки второго тура конкурса, какая запланирована программа культурной столицы Европы 2027, как она повлияет на развитие Даугавпилса и Латгальского региона и с какими проблемами придется столкнуться.

Также участники мероприятия смогут узнать о ближайших общественных мероприятиях и возможности принять в них участие. Как отмечает Диана Солдане, координатор разработки заявки “Даугавпилс 2027”: “Для нас важно не только информировать общественность о важности разработки заявки и мероприятий, включенных в программу, но и создать площадку для обсуждения с жителями Даугавпилса и Латгалии актуальных вопросов. Поскольку заявка разрабатывается с учетом различных проблем в нашем городе и регионе, а также с учетом потребностей общества, для нас действительно важно мнение и понимание жителей о ходе процесса”.

Команда “Даугавпилс 2027” приглашает всех желающих принять участие в онлайн-мероприятии и воспользоваться возможностью задать свои вопросы заранее в нашем Telegram канале , на странице Facebook или в Google анкете  до 29 ноября. На все заданные вопросы будет дан ответ во время мероприятия. Ознакомиться с заявкой Даугавпилсской культурной столицы Европы можно на сайте www.daugavpils2027.eu .

Решение об участии в конкурсе “Культурная столица Европы 2027” было принято Даугавпилсской городской думой в 2020 году с целью повышения международного признания Даугавпилса в Европе путем реализации проектов, в которых участвует не только широкий круг международных партнеров, но и обратиться к темам, актуальным для Европы, реализуя смелые, новаторские идеи в культуре и других областях в сотрудничестве с представителями различных сообществ, Даугавпилсского университета, поддержки предпринимателей, близлижайших районов и городов, широко вовлекать жителей в подготовку заявки, развивать городское благоустройство, чтобы актуализировать социальные и экологические проблемы с помощью культуры. В июле этого года заявка 1-го тура конкурса была защищена и Даугавпилс был номинирован для участия в финальном отборе. До 4 апреля 2022 года Даугавпилс должен подать доработанную заявку в Министерство культуры. В мае 2022 года заявка должна быть представлена ​​международному жюри, в котором участвуют 2 латвийских эксперта и 10 иностранных экспертов. Перед презентацией некоторые члены жюри проведут один день в Даугавпилсе, чтобы познакомиться с городом лично.

Дополнительная информация: Диана Солдане, координатор разработки заявки “Даугавпилс 2027”, тел. 28378679, э-почта: diana.soldane@daugavpils.lv, www.daugavpils2027.eu, www.facebook.com/daugavpils2027