VARAM ministrs: Daugavpils dome lemjot par lidostas projekta attīstību, spērusi lielu soli uz priekšu valstiskā līmenī

Pirmdien, 2021. gada 29. novembrī notiekošajā Daugavpils domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēdē, klātesot pilsētas deputātiem, tika izskatīti vairāki pilsētas attīstībai nozīmīgi jautājumi. Kā viens no nozīmīgākajiem, kura apspriešanā iesaistījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Artūrs Toms Plešs, bija atbalsts Daugavpils lidlauka un tam pieguļošās teritorijas attīstībai, par ko ziņoja Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs.

Ieskats Daugavpils lidostas attīstības vēsturē

Līdz šim Daugavpils pilsētas deputātu viedoklis par lidostas nepieciešamību bijis dažāds. Ilgus gadus pilsēta Daugavpils pašvaldība lidostas projektu attīstīja un uzskatīja kā primāru. 2005. gadā izveidotais Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmums SIA “Daugavpils lidosta”, lidostas vajadzībām iegādājās zemi un izstrādāja lidostas attīstības dokumentāciju ar mērķi piesaistīt stratēģiskos investorus, taču ekonomiskā krīzes un reģionālo lidostu attīstības neiekļaušana Nacionālās attīstības plānā 2014.-2020. gadam kavēja finansējuma piesaisti lidostas attīstības ieceres īstenošanai. Lai optimizētu pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un sekmētu pašvaldības finanšu līdzekļu ekonomiju, 2021. gada 2. jūlijā Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti lēma par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils lidosta” darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu.

Daugavpils lidostai būt

Balstoties uz informāciju, ka 2020. gadā Daugavpils pilsētas dome panāca politisko atbalstu, un Daugavpils lidostas rekonstrukcija tika iekļauta Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam, kā arī, šobrīd Daugavpils lidostas būvprojekta izstrāde un tai paredzētais finansējums 1 073 682,61 EUR apmērā tiks finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, Domes sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt Daugavpils lidlauka un tam pieguļošās teritorijas attīstības projekta virzību, saskaņā ar 2020.gadā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu.

“Daugavpils pilsētas dome, lemjot par labu Daugavpils lidlauka un tam piegulošās teritorijas attīstībai, ir spērusi lielu soli uz priekšu ne vien reģionālā, bet arī valstiskā līmenī, jo nozīmīgu infrastruktūras projektu realizēšana viennozīmīgi sniedz būtisku ieguldījumu reģionālās attīstības sekmēšanā visā Latvijas teritorijā. Turklāt šis lēmums ir pozitīvs signāls uzņēmējiem ne vien Daugavpilī, bet arī visā Latgalē, jo tas paver arvien jaunas un nebijušas iespējas piesaistīt kā privātas investīcijas, tā Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta līdzekļus. Tās ir jaunas darba vietas, jaunas izaugsmes iespējas un solis konkurētspējas celšanai, kas visai tiešā mērā saskan ar pašvaldību reformā noteikto mērķu sasniegšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jau līdz šim bijis uzticams sadarbības partneris visām Latvijas pašvaldībām, un ir īpašs prieks redzēt, ka Daugavpils dome var sniegt skaidru redzējumu pilsētas attīstībai, turklāt ir spējīga to veiksmīgi realizēt,” minēja VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs.

Š.g. 12. novembrī notikušajā tiešsaistes diskusijā par lidostas iespējām Latgalē, kurā piedalījās arī LPR Attīstības padomes Sergejs Maksimovs un Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis tika pausts pārliecinošs atbalsts, ka primāri nepieciešams finansējums infrastruktūras objekta attīstībai, kas ilgtermiņā dos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes izaugsmi. Zīmīgi, diskusijas beigās, Facebook tiešraides skatītājiem bija iespēja aptaujas veidā paust savu attieksmi, kurā 82% respondentu atbalstīja lidostas nepieciešamību.

Kā Latgales plānošanas reģionam (LPR) uzsvēra I.Aleksejevs : “Reģionālā lidostas attīstība Daugavpilij un reģionam kopumā palīdzēs piesaistīt ārvalstu investīcijas un radīt jaunas darbavietas. Sazobē ar jau esošajiem  investīciju piesaistes un attīstības mehānismiem, piemēram, Latgales speciālās ekonomiskās zonas nodokļu atlaidēm, radīs būtisku pienesumu teritorijas attīstībai un būs nozīmīgs ekonomiskā izrāviena stūrakmens visam reģionam. Izstrādājot lidostas tehniski ekonomisko pamatojumu kopējam lidlauka un industriālā parka projektam, savulaik tika noteikts, ka provizoriski tas varētu palielināt ieņēmumus visā Latgales reģionā pat par 47%. Uz šo brīdi pašvaldībai ir ieguldīts apjomīgs darbs pie Daugavpils lidostas teritorijā veidojamā industriālā parka, kā arī panākta vienošanās ar VARAM par lidostas būvprojekta izstrādi un tā izmaksu segšanu, ko šodien Domes sēdē apliecināja VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs. Tas ir nozīmīgs atbalsts Daugavpils Valstspilsētas un Augšdaugavas novada pašvaldībām uzņēmējdarbības vides attīstībai, ceļot produktivitāti un piesaistot cilvēkresursus reģionam, veidojot reģionālās inovācijas un zināšanu sistēmas, kā arī uzlabos sasniedzamību un dzīves vidi reģionā. Tik nozīmīgu projektu iekļaušana valsts plānošanas dokumentos un sadarbojoties ar pašvaldībām finansējuma piesaiste tiem, ir nozīmīgs reģionu izaugsmes virzītājspēks“.

Daugavpils domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēdes ieraksts:

Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv