Daugavpilī pabeigti degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācijas būvniecības darbi

Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/17/I/035 īstenošanuLai veiktu Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada industriālo teritoriju revitalizāciju, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, Daugavpils pilsētā no 25.06.2019. līdz 24.03.2021. īsteno projektu “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”  (Nr.5.6.2.0/17/I/035). Tā ietvaros ir pabeigti būvniecības darbi visos būvobjektos un notiek dokumentācijas sagatavošana objektu nodošanai ekspluatācijā. Objektu kopējais garums sastāda 2.275 km.

Projekta kopējās izmaksas: Daugavpils pilsētas domes projekta summa ir 5 316 934.40 EUR, no kurām ERAF finansējums sastāda 85%, jeb  4 435 508.02 EUR, Valsts budžeta dotācija – 4,5% (234 821.01 EUR), bet pašvaldības līdzfinansējums 10,5% kas sastāda 547 915.70 EUR. Neattiecināmas izmaksas – 98 689.67 EUR.

Informatīva tabula:

Nr.p.k.BūvobjektsBūvuzņēmējsBūvuzraugsAutoruzraugsBūvdarbu izpilde
1.Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, DaugavpilīSIA „CEĻI UN TILTI”SIA „RoadLat”Pilnsabiedrība „LMR projekts”100%

 

2.Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034007, DaugavpilīCeļu būves firma SIA „BINDERS”SIA „RoadLat”SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”100%

 

3.Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, DaugavpilīSIA „CEĻI UN TILTI”SIA „RoadLat”SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”100%

(objekts ir nodots ekspluatācijā)

4.Stāvvietu, ietvju pārbūve Valkas ielas rajonā, DaugavpilīCeļu būves firma SIA „BINDERS”SIA „Fortum”SIA „Projekts EAE”100%

 

5.Stiklu ielas krustojuma ar Jelgavas ielu atjaunošana, Stiklu ielas krustojuma ar Dunduru ielu atjaunošana un Stiklu ielas atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Dunduru ielai, DaugavpilīCeļu būves firma SIA „BINDERS”SIA „Fortum”SIA „Projekts EAE”100%

 

Būvniecības darbu fotofiksācija:

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas plānošanas inženieris,  tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv