Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai

Atklātā projektu konkursa mērķis – nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, tajā skaitā:

  • veicināt jauniešu zināšanu un prasmju apguvi, kā arī attieksmju veidošanu, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, lai nodrošinātu jauniešu sagatavotību turpmākajām mācībām un darba tirgum;
  • veicināt jauniešu piederības sajūtu vietējai kopienai, savstarpējo atbalstu, kā arī paaugstināt viņu pašapziņu;
  • sniegt jauniešiem iespēju socializēties, tostarp sekmēt jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;
  • nodrošināt jauniešiem iespēju saņemt individuālu atbalstu ārpusskolas laikā;
  • preventīvi mazināt jauniešu psihoemocionālās veselības riskus Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās.
  • Sīkāka informācija par konkursu