Apstiprināta Rēzeknes novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģija

Ar Rēzeknes novada domes lēmumu Nr. 223 (prot. Nr. 10, 20. §) ir apstiprināta Jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2022.-2025. gadam.

Vīzija – Rēzeknes novads ir jauniešu iespēju vide, kas sekmē jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, veselīgiem un sociāli nodrošinātiem sabiedrības locekļiem, kuri īsteno savas iniciatīvas, aktīvi piedaloties lēmumu pieņemšanas procesos – sava pagasta un Rēzeknes novada politiskajā, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē.

Mērķis – Atbalstot darbu ar jaunatni, uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un politiskajā, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē.

Ņemot vērā Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ietvertos rīcības virzienus, jaunatnes jomas attīstībai un mērķa sasniegšanai Rēzeknes novadā, tiek izvirzītas vairākas prioritātes:

  • jauniešu līdzdalība, iekļaušana;
  • jauniešu informētība;
  • neformālā izglītība;
  • jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, sociālo un dzīvesprasmju pilnveidošana;
  • jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbības veicināšana.

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem nākamajos četros gados ir attīstīt mobilo darbu ar jaunatni, lai jauniešiem būtu iespēja piedalīties aktivitātēs tuvāk savai dzīvesvietai, kā arī šogad ir izveidota Rēzeknes novada Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kuras mērķis ir veicināt jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu novadā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Darbam ar jaunatni Rēzeknes novadā katru gadu tiek izstrādāts pašvaldības budžeta projekts nākamajam gadam, kurā tiek atspoguļotas plānotās jauniešu aktivitātes un projektu konkursi, kā arī tām atvēlētais finansējums saskaņā ar Rēzeknes novada jaunatnes politikas attīstības programmu.

Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists