Aktivitāšu īstenošanai pārrobežu projekta Pure Water termiņš pagarināts līdz 31.08.2022.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar vadošo projekta partneri Pleskavas pilsētas municipālo uzņēmumu “Gorvodokonal” pārrobežu sadarbības projekta LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (akronīms Pure Water) ietvaros turpina īstenot projektā paredzētās aktivitātes, lai sasniegtu kopīgo projekta mērķi- nodrošināt pierobežas teritoriju iedzīvotāju piekļuvi ekoloģiski tīriem dzeramā ūdens avotiem. Pa šo laiku ir iesniegti četri projekta pārskati, par kuriem ir saņemti pozitīvi atzinumi no finanšu kontroles iestādes.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Ņemot vērā noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus kaimiņvalstīs, ir ieviesti grozījumi attiecībā uz aktivitāšu īstenošanas grafiku, kā arī ir saņemts apstiprinājums no programmas vadošās iestādes par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 31.08.2022., kas ļaus pilnīgi apgūt visas ieplānotās aktivitātes un piešķirto finansējumu.

Saskaņā ar projekta termiņa pagarinājumu, Latgales plānošanas reģions ir veicis izmaiņas AP4 “Kapacitātes stiprināšana un informētības uzlabošana” aktivitāšu īstenošanā – ūdens festivāls ūdens resursu popularizēšanai tiek pārnests uz 2022.gada pavasari-vasaru, kuru plānots organizēt drošos epidemioloģiskajos apstākļos, un tā ietvaros veikt interaktīvās multimediālās ekspozīcijas “Ūdens” atvēršanu, kura uzstādīta Daugavpils Inovāciju centrā.

Latgales plānošanas reģions ir izstrādājis video stāstus par ekspozīciju “Ūdens”, caur kuriem var virtuāli iepazīties ar ekspozīcijas divām multimediālām instalācijām „Ūdens ceļojums” un „Mazie ūdens iemītnieki”.

Projekta vadošais partneris turpina veikt investīcijas infrastruktūrā Pleskavas pilsētā-notiek ūdensgūtnes no pazemes ūdeņiem otrās kārtas izbūve ar jaudu 30 tūkstoši kubikmetru diennaktī.  Ir pabeigti gandrīz visi uzstādīšanas darbi urbuma vietā, ir noslēgts līgums par tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu ūdens attīrīšanas stacijā  un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi šajos objektos.