AIF izsludinājis STRATĒĢISKO PROJEKTU konkursu

STRATĒĢISKIE PROJEKTI: Atvērta projektu pieteikumu pieņemšana stratēģisko projektu konkursā

No 2021. gada 18. jūnija līdz 6. septembra plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt projektus otrajā AIF Stratēģisko projektu konkursā programmās Demokrātijas kultūra un Cilvēktiesības.

Programmas “Demokrātijas kultūra” mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru un pilsoniskuma apziņu Latvijā. Programmā tiks atbalstītas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par demokrātiju (kampaņas, izglītības aktivitātes), veicina iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs (līdzdalības prasmju attīstība, iedzīvotāju, jauniešu, mazaizsargāto cilvēku iesaiste u.c.) un stiprina pilsoniskās sabiedrības organizācijas interešu pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā (iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos, pētījumi, informācijas pieejamība u.c.).

Programmas “Cilvēktiesības” mērķis ir vairot Latvijas sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām. Programmā tiks atbalstītas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām (kampaņas, izglītojošas nodarbības, starpkultūru dialoga aktivitātes u.c.) un stiprina cilvēktiesību jomā strādājošās pilsoniskās sabiedrības organizācijas (interešu pārstāvība, pakalpojumi diskriminācijas un cilvēktiesību pārkāpumu upuriem, pētījumi u.c.).

Konkursa kopējā summa ir 1 042 420 eiro, tai skaitā projektiem programmā “Demokrātijas kultūra” – 685 150 eiro un projektiem programmā “Cilvēktiesības” – 357 270 eiro. Viena projekta finansējums ir 40 000 – 105 000 eiro, un AIF finansējums ir līdz 100% no projekta kopējā budžeta. Projekti jāīsteno laika periodā no 01.11.2021 līdz 30.04.2024., un to ilgums var būt 24-30 mēneši.

Katrs pretendents var iesniegt un īstenot neierobežotu skaitu projektu, taču viena organizācija no AIF visā fonda darbības periodā līdz 2024. gadam nevar saņemt vairāk kā 138 000 eiro. Projektu pieteikums jāiesniedz tikai AIF tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv, un tas jāaizpilda latviešu valodā.

Nosacījumi projektu iesniedzējiem:
Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst visiem konkursā izvirzītajiem nosacījumiem (pilnu nosacījumu uzskaiti skatīt konkursa nolikuma 2.1. nodaļā). Īpašu uzmanību aicinām pievērst šiem:

 • Organizācijas darbības fokuss atbilst vienai no AIF atbalstāmo darbības jomām:
  • demokrātija, iedzīvotāju līdzdalība, laba pārvaldība un atklātība;
  • cilvēktiesības un vienlīdzīga attieksme, novēršot jebkādu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, dzimuma, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ;
  • sociālais taisnīgums un mazaizsargāto grupu iekļaušana.
 • Organizācija ir reģistrēta pirms 2018. gada 6. septembra;
 • Organizācijai ir vismaz 20 000 eiro vidējais apgrozījums pēdējos trīs gados (2018.-2020.);
 • Organizācijai ir caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra – tā publisko savus gada pārskatus, pārvaldes un izpildinstitūcijas locekļus un jaunu biedru uzņemšanas nosacījumus.

Atbalsts projektu sagatavotājiem:

 • Informatīvais seminārs par konkursu un pieteikuma veidlapas aizpildi notiks 2021. gada 5. jūlijā pl. 10.00-13.00 ZOOM platformā, kuru vadīs AIF vadītāja Inese Siliņa un finanšu vadītājs Ansis Bērziņš. Pieteikšanās līdz 5. jūlija plkst. 12.30 ej.uz/AIFseminars
 • Individuālas konsultācijas par konkursu un projektu sagatavošanu visā Latvijā var saņemt pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem.
 • Jūlija vidū-beigās visā Latvijā tiešsaistē notiks Stratēģisko projektu darbnīcas, kuru laikā dalībnieki varēs identificēt savas organizācijas darbu un tās atbilstību AIF mērķim un programmām ”Demokrātijas kultūra” un „Cilvēktiesības”, apzināties savus un organizācijas esošos resursus un veidu, kā tos stratēģiski pielietot organizācijas mērķu sasniegšanai kombinācijā ar AIF stratēģisko projektu konkursa iespējām, kā arī strukturēt un fokusēt savas vēlmes, vajadzības un esošās idejas atbilstoši stratēģisko projektu konkursa nosacījumiem.      Detalizētāka informācija par datumiem un pieteikšanos sekos.

 Konkursa nolikums, pielikumi un noderīgi paraugi:

 • Konkursa nolikums LV EN RU
  • 1.pielikums “Tiešās attiecināmās izmaksas” LV EN RU
  • 2.pielikums “Projekta iesniedzēja apliecinājums” LV EN RU
  • 3.pielikums “Partnera organizācijas apliecinājums latviešu valodā” LV
  • 4.pielikums “Partnera organizācijas apliecinājums angļu valodā” EN
  • 5.pielikums “Pašpārbaudei – obligāti izpildāmie nosacījumi projekta iesniegšanai” LV EN RU
 • Projekta pieteikuma veidlapas paraugs (informatīvi-metodisks materiāls)
 • Projekta finansēšanas līguma paraugs LV
 • Projekta partnerības līguma paraugs LV EN

 Pilotkonkursu vienreizēja granta piešķiršanai organizācijām vairākgadu darbības atbalstam plānots izsludināt laika posmā no 28.jūnija līdz 2. jūlijam.