Aicinām pieslēgties Eiropas robežreģionu asociācijas konferencei, kurā LPR prezentēs ESPON projektu

Šodien, (04.02.21.) pl.11:00 aicinām pieslēgties tiešsaistes pasākumam, kur Latgales plānošanas reģions Eiropas robežreģionu asociācijai (Association of European Border Regions ) un Eiropas ekspertiem prezentēs ESPON projektu.
Tiešsaiste būs skatāma Asociācijas FB kontā: facebook.com/AEBR.AGEG.ARFE

Projekts “BUS – Business Development Opportunities on External EU Borders” – šī programmas ESPON aktivitāte ir pētījums, kas veicinās teritoriālo pierādījumu plašāku izmantošanu, pievienojot Eiropas perspektīvu politikas izstrādei valsts, reģionālā un vietējā līmenī saskaņā ar ESPON 2020 programmu.  ESPON 2020 programma tiek īstenota tematiskā mērķa Nr. 11 „Institucionālo spēju un publiskās pārvaldes efektivitātes palielināšana” ietvaros fokusējoties uz zināšanu apmaiņu un apguvi jautājumiem, kas saistīti ar visiem 11 tematiskajiem mērķiem.

Apjomīgā pētījumā tika analizētas uzņēmējdarbības attīstības problēmas un iespējas piesaistīt investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai, kā tuvums ES ārējai robežai var būt noderīgs sociālekonomiskajai un reģionālajai attīstībai, un, kāda politika un atbalsta mehānismi ir nepieciešami, lai veicinātu šo un līdzīgu attālāko reģionu uzņēmējdarbības attīstību un kohēziju, samazinot to segregāciju pārrobežu teritorijās pie Latvijas, Lietuvas un Rumānijas ES ārējās robežas.

Projekta partneri:

 • Latgales plānošanas reģions
 • Eiroreģiona “Ezeru zeme” Lietuvas birojs
 • Rumānijas-Moldovas Republikas Pārrobežu sadarbības programmas Tehniskais sekretariāts
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Eiropas Robežreģionu asociācija

Galvenie izpētes jautājumi bija:

 • Kādi ir galvenie izaicinājumi, ar kuriem saskaras uzņēmēji strādājot ES austrumu ārējās robežas reģionos?
 • Kādas ir investīciju piesaistes iespējas un salīdzinošās priekšrocības no atrašanās pie ES ārējās robežas?
 • Kādi uzņēmējdarbības atbalsta mehānismi jau šobrīd pastāv un kā tie ietekmē šīs teritorijas?
 • Kāpēc atsevišķas uzņēmējdarbības atbalsta formas nav sniegušas cerētos sociāli-ekonomiskās attīstības rezultātus?
 • Kādi konkrēti atbalsta mehānismi būtu jāveido, lai stimulētu uzņēmējus attīstīt savu darbību pierobežas reģionos izmantojot tur pastāvošās priekšrocības?
 • Kāda veida pārrobežu sadarbība ar ne-ES kaimiņvalstīm varētu stimulēt uzņēmējdarbības attīstību robežregionos?
 • Cik zinoši uzņēmējdarbības jomā ir vietējie uzņēmēji? Kā palielināt viņu zināšanas, īpaši, par uzņēmējdarbību robežreģionos?

Šodien Eiropas Robežreģionu asociācijai un citiem interesentiem tiek prezentēti pētījuma rezultāti.