11. augustā notiks informatīvs seminārs par atklāto konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

2021.gada 11.augustā no plkst. 10:00 līdz 12:00, attālināti, izmantojot ZOOM platformu, notiks informatīvais seminārs, kurā Latgales plānošanas reģions iepazīstinās ar EEZ FI 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbībā” neliela apjoma grantu shēmas atklātāprojektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” projekta iesnieguma dokumentu sagatavošanu. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Latgales reģiona vadītāja iepazīstinās arī ar cita finansējuma piesaistes iespējām projekta īstenošanai.

Interesenti aicināti pieteikties dalībai seminārā līdz 2021.gada 10.augustam šeit: forms.gle/oCvp1xXigRRvH35k7

Reģistrētajiem dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija.

Atklātā konkursa, kas izsludināts 17.jūnijā, mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā . Konkursa ietvaros tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Atbalsta intensitāte ir līdz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, atbalsts vienam projektam: 5 000 – 10 000 EUR. Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 21. septembris.

Iepriekšējais informatīvais seminārs par atklātā konkursa nosacījumiem notika 2021. gada 14. jūlijā un pulcēja vairāk kā 100 dalībnieku. Prezentācijas ieraksts ir publicēts šeit: youtu.be/5zq9WGxz4zY

SEMINĀRA PROGRAMMA

9:50     Ierašanās “ZOOM” platformā

10:00   Projekta iesnieguma dokumenti, to noformēšana un iesniegšana:

Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi, De minimis veidlapa,

Deklarācija par atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs

Andra Minkeviča, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra grantu shēmas koordinatore

10:40 Finansējuma piesaiste un naudas plūsmas pārskats

Vita Pučka, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Latgales reģiona vadītāja

11:00   Iepirkumu plānošana un veikšana

Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs

11:40   Jautājumi un atbildes

Vairāk informācija par atklāto konkursu:

eeagrants.lv/2021/06/17/neliela-apjoma-grantu-shemas-atklatais-projektu-iesniegumu-konkurss-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale/

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropāun stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.

Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.

Šā perioda prioritātes:

#1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja

#2 Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana

#3 Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni

#4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības

#5 Tieslietas un iekšlietas

Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas kopīgi finansē EEZ grantus, kuru iemaksas balstās uz šo valstu IKP. Tiesības saņemt grantus atbilst kritērijiem, kas noteikti ES Kohēzijas fondam, kas paredzēts dalībvalstīm, kurās iekšējais kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90% no ES vidējā līmeņa.

 Vairāk informācijas par EEZ grantu programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”: www.eegrants.lv