Uzzini, cik Tava pašvaldība savā tīmekļa vietnē ir atvērta sabiedrības līdzdalības informācijas attainošanai

Latvijas Pilsoniskā alianse laika periodā no 2020. gada 10. februāra līdz 2020. gada 18. maijam veica pašvaldību tīmekļa vietņu izpēti. Izpētes laikā tika izskatītas Latvijas pašvaldību (republikas nozīmes pilsētu un novadu) tīmekļa vietnes, uzmanību pievēršot informācijas, kuras norādīšanas obligātumu nosaka Ministru Kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumi Nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” un Ministru Kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Šie ir normatīvie akti, kas paredz, ka sabiedrība ir jāiesaista tiesību aktu projektu izstrādē un publiskajai pārvaldei ir jānodrošina informācijas pieejamība interneta vietnēs, lai tiktu sekmēta informācijas pieejamība un sabiedrības līdzdalība demokrātiskos procesos. Tādēļ ir būtiski, ka normatīvās prasības tiek ievērotas un sabiedrības līdzdalība pašvaldībās tiek veicināta primāri nodrošinot sabiedrībai iespēju uzzināt par to iespējām līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos.

Latvijas Pilsoniskās alianses izpētes gaitā tika secināts, ka pašvaldību tīmekļa vietnēs sadaļa “Sabiedrības līdzdalība” nav 59 pašvaldībām no 119. Lielākoties pašvaldību tīmekļa vietnēs informācija, kura būtu jānorāda sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi, ir fragmentēti publicēta dažādās mājaslapas sadaļās, kā arī informācija nav intuitīvi atrodama, nav vienoti principi informācijas izklāstā, trūkst vienkāršas un saprotamas informācijas par līdzdalības iespējām pašvaldībā, lai biedrība vai nodibinājums pašvaldībā spētu veiksmīgi līdzdarboties un iesaistīties tās darbā, nav vadlīnijas, kā to izdarīt.

Uzskatām, ka aktīvas sabiedrības līdzdalības priekšnosacījumi ir indivīdu vēlme līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, zināšanas un prasmes, kā to īstenot, kā arī informācijas pieejamība, kuru jānodrošina publiskās valsts pārvaldes institūcijām, tādēļ esam identificējuši 3 būtiskus priekšlikumus uzlabojumiem:

1) pašvaldībām ir nepieciešamas vadlīnijas ar vienotiem principiem, kādai informācijai ir jābūt publicētai katrā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un “Nevalstiskās organizācijas”, kā arī šo sadaļu izvietojums pašvaldības tīmekļa vietnēs (pirmajā skata logā vai pakārtoti zem citām sadaļām).

2) informācijas apjomam pašvaldību tīmekļu vietnēm jābūt izvietotam pēc vienotiem principiem (standartizēti), līdzīgi kā ir valsts pārvaldes iestāžu tīmekļa vietnēs. Jāņem vērā, ka valsts pārvaldes iestādes Tīmekļvietņu vienotās platformas projekta ietvarā pāriet uz vienota dizaina izskata tīmekļa vietnēm.

3) nepieciešams rast risinājumu, kā veicināt Ministru kabineta noteikumu ievērošanu pašvaldību tīmekļu vietnēs, kā arī veikt regulāru tīmekļa vietņu monitoringu.

Ar Latvijas Pilsoniskās alianses pārskatu par sabiedrības līdzdalības informācijas attainošanu pašvaldību timekļa vietnēs var iepazīties: Sabiedribas_lidzdaliba_pasavaldibu_apkopojums.

uploaded picturePārskats par sabiedrības līdzdalību informācijas attaisnošanu pašvaldību tīmekļa vietnēs ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pārskata saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.