Trīs Latvijas universitātes dibinās konsorciju kopīgu mērķu sasniegšanai

Trešdien, 8. jūlijā Jelgavā notiks Sadarbības memoranda parakstīšana starp Daugavpils Universitāti (DU), Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), Liepājas Universitāti (LiepU), Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Zemkopības ministriju (ZM), Daugavpils, Jelgavas un Liepājas pilsētu domēm par universitāšu konsorcija izveidi.

Memorands paredz, ka universitātes uz vienlīdzīgiem nosacījumiem apņemas sadarboties un līdz šī gada beigām nodibināt konsorciju, savukārt IZM  un ZM nodrošināt atbilstoša normatīvā regulējuma izstrādāšanu, kā arī sniegt cita veida konsultatīvo atbalstu konsorcija izveides procesā.

Konsorcija izveide ir virzīta uz akadēmisko un pētniecības izcilību, sadarbības tīklu veidošanu, akadēmisko, zinātnisko un radošo darbību, kā arī resursu efektīvu izmantošanu.

Konsorcija darbība veicinās Latvijas valsts un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, veidojot autonomu, atvērtu un caurspīdīgu organizāciju, kas starptautiski augstā līmenī nodrošinās akadēmisko un zinātnisko izcilību, īpaši bioekonomikas, cilvēkzinātņu un tehnoloģiju jomā. Tas sevī ietvers jaunāko tehnoloģiju bāzes attīstīšanu un akadēmiskā personāla kvalifikāciju nostiprināšanu.

Nodibinot šo konsorciju katra no universitātēm saglabā savu administratīvo un finansiālo neatkarību, bet konsorcija darbības mērķu sasniegšanai apņemas sniegt savstarpēju atbalstu, efektīvi izmantojot universitāšu rīcībā esošos resursus un intelektuālo potenciālu, veicināt starptautisko sadarbību, pieredzes apgūšanu un apmaiņu, komunikāciju un sadarbību ar citām augstskolām, koledžām un zinātniskajiem institūtiem konsorcija darbības jomās, organizēt kopīgas konferences, seminārus, iesaistīties kopīgos starptautiskos projektos.