Stājās spēkā MK noteikumu Nr.313 grozījumi

Latgales plānošanas reģions informē, ka 2020.gada 9.jūnijā stājās spēkā MK 2020. gada 4. jūnija noteikumi Nr.357 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” .

MK 2020. gada 4. jūnija grozījumu noteikumi Nr.357

Aktuālā Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 313 redakcija

Sīkāku informāciju par grozījumu pamatojumu grozījumu anotācijā.

Būtiskākie grozījumi 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi

 • Stājas spēkā ar 09.06.2020.
 1. Gan bērniem ar FT, gan personām ar GRT kompensācijas apmērs par “atelpas brīža” pakalpojuma sniegšanu diennaktī tiek noteikts līdz 73 euro diennaktī apmērā. “Atelpas brīža” kompensācijas periods –
 2. Personas ar GRT var izvēlēties sev vēlamo sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju. Ja sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pašvaldība nodrošina pati vai uz sadarbības līguma pamata ar citu pašvaldību, izvēlēties pakalpojuma sniedzēju nav iespējams.
 3. Tiek palielināts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT sniegšanas reižu skaits – no 40 līdz 100 reizēm . Tiem bērniem ar FT, kuri jau ir saņēmuši līdzšinējās 40 reizes, pašvaldību sociālais dienests varēs pieņemt jaunu lēmumu par atlikušajām pakalpojuma reizēm, bet tiem bērniem ar FT, kuri sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem esošā lēmuma ietvaros, pašvaldība var veikt lēmuma grozījumus vai pēc esošā lēmuma darbības laika beigām lemt par jauna lēmuma izdošanu.
 4. Ja projektā pakalpojumus saņem viens bērns ar FT, tad viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenei ir tiesības saņemt 20 sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas reizes, savukārt, ja projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts vairākiem vienas ģimenes bērniem ar FT, tad likumiskajiem pārstāvjiem attiecīgi ir iespēja saņemt vairāk sociālas rehabilitācijas pakalpojumu reizes, proporcionāli reizinot maksimālo pakalpojumu reižu saņemšanas skaitu ar bērnu ar FT skaitu, kuri iesaistīti projektā.
 5. Iesniedzot iesniegumu pa aprūpes pakalpojuma un “atelpas brīža” pakalpojuma nepieciešamību, vairs nebūs jāsagatavo un jāiesniedz dokumentācija, kas apliecina bērna pārstāvniecības tiesības, un Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts ārstu komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tomēr pašvaldībai tāpat būs jāpārliecinās, vai bērns ar FT atbilst nosacījumiem (ir izsniegts minētais VDEĀVK atzinums) un lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma piešķiršanu nepieciešamo informāciju pašvaldība varēs iegūt arī “Vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA)”.
 6. Aprūpes pakalpojuma bērniem ar FT pakalpojuma uzskaite jānodrošina kalendārās nedēļas ietvaros Pie šādas uzskaites pieejas kalendāra nedēļas periodu nosaka no pirmdienas līdz svētdienai. Mainot uzskaites pieeju, var veidoties situācija, ka iespējama intensīvāka pakalpojuma sniegšana (piem., ja pakalpojuma sniegšanu uzsāk trešdienā, tad līdz svētdienai ir iespējams nodrošināt 50 stundas, tāpat kā nedēļā no pirmdienas līdz svētdienai).
 7. Personas ar GRT nevar vienlaicīgi saņemt dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumu, jo abi minētie pakalpojumi ir nodrošināmi pilnu darba dienu, tāpēc nav pieļaujama abu pakalpojumu saņemšana un finansēšana no projekta vienas dienas laikā.
 8. Personas ar GRT nevar vienlaicīgi saņemt “atelpas brīža” pakalpojumu un citu sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu. Gadījumos, ja, piemēram, “atelpas brīža” pakalpojums tiek piešķirts laikā, kad mērķa grupas personai saskaņā ar sociālā dienesta lēmumu jau ir piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums uz noteiktu laika periodu, nav nepieciešams pieņemt lēmumu par dienas aprūpes pakalpojuma pārtraukšanu uz “atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas laiku. Ir tikai jānodrošina pakalpojumu saņemšanas uzskaite, nodrošinot vienlaicīgu nepārklāšanos ar citiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem vienas diennakts laikā, un atbilstoša informācija jāiekļauj pašvaldības atskaitē plānošanas reģionam par plānoto un faktiski saņemto pakalpojumu apjomu.
 9. Bērniem ar FT “atelpas brīža” pakalpojuma sniegšanas periods ir diennakts un, kompensējot šī pakalpojuma izmaksas, konkrētā diennakts laika periodā nav iespējams kompensēt izmaksas par cita sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma sniegšanu.
 • Stājas spēkā ar 01.07.2020.
 1. Izmaksas ir attiecināmās bērna nogādāšanai uz/no “atelpas brīža” pakalpojuma sniegšanas vietu un uz/no deklarēto dzīvesvietu. Minētās izmaiņas veiktas, lai nodrošinātu pārbaudāmu (bērna ar FT deklarētā dzīvesvieta ir iedzīvotāju reģistra dati) atskaites punktu izmaksu aprēķināšanai un kompensēšanai.

Informācija sagatavoja: DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, t.: 654 40862, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv