Rēzeknē ir noslēgusies vērienīga ielu pārbūve

Rēzeknē šā gada maijā ir nodotas ekspluatācijā trīs ielas pilsētas Ziemeļu rajonā: Maskavas, Noliktavu un Varoņu, kas tika rekonstruētas publiskās infrastruktūras sakārtošanas projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” ietvaros. Projekta īstenošana tika uzsākta 2017. gada septembrī, piedaloties diviem sadarbības partneriem – Rēzeknes un Viļānu novadiem.

Projekta mērķis – balstoties uz komersantu vajadzībām, komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados, reģenerējot degradētās teritorijas. Rēzeknes pilsētas dome ir projekta finansējuma saņēmējs.

Rēzeknes pilsētas teritorijā ir pilnībā pārbūvētas Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielu 3,1 km kopgarumā, kā arī veikta zemesgabalu rekultivācija 3,9 ha kopplatībā investīciju piedāvājumam.  Pārbūvējamās ielas Rēzeknes pilsētā tika izvēlētas, pamatojoties uz uzņēmēju pieprasījumu un viņu līdzdalību projekta mērķu sasniegšanā, veicot privātās investīcijas uzņēmumu pamatlīdzekļos un nemateriālajos ieguldījumos, kā arī radot jaunas darba vietas uzņēmumos laika posmā no 2014. līdz 2021. gadam.

Projekta gaitā tika uzbūvēti lietus kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas tīkli, ūdens pārbūve un izbūve atsevišķajos ielu posmos, jaunas elektroapgādes tīklu kabeļu līnijas, nodrošinot normām atbilstošu kabeļu guldīšanas dziļumu, izbūvēti jaunie apgaismojuma tīkli un uzstādīti 95 LED gaismekļi. Uzbūvēts arī maģistrālais sadales gāzesvads 2526.9 m kopgarumā, kas nodrošinās Ziemeļu mikrorajonā strādājošajiem uzņēmējiem iespēju pieslēgt esošos un topošos objektus gāzes apgādes sistēmai. Ielās nomainīts asfaltbetona segums, uzbūvētas ietves un gājēju drošības barjeras, uzstādītas ceļu apmales, ierīkoti stāvlaukumi un nobrauktuves. Maskavas ielā tika izbūvēta jauna pazemes siltumtrase no rūpnieciski izolētiem tērauda cauruļvadiem, kā arī vecās caurules nomainītas pret jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm, kas būtiski samazinās siltumenerģijas zudumus un ļaus izvairīties no negaidītiem siltuma pārrāvumiem.

Projekta realizācijas rezultātā plānots izveidot 71 jaunu darba vietu, papildus piesaistīt nefinanšu investīcijas 4 327 583,66 eiro apmērā un samazināt degradēto teritoriju platību par 21,41 ha.

Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš veica projekta ietvaros realizēto darbu pieņemšanu Rēzeknes pilsētas teritorijā, atzina objektus par derīgiem ekspluatācijai. Celtniecības darbus veica SIA “Ceļi un tilti”, būvuzraudzību – SIA “Geo Consultants”, autoruzraudzību – SIA “REM PRO” un SIA “BELSS”.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros.