Pirmā Balvu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

29.maijā Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā uz pirmo sēdi pulcējās Balvu novada  uzņēmēju konsultatīvā padome, kurā piedalījās 12 padomes locekļi: Paula Lukste – SIA “ KIDS CLUB” valdes locekle, sociālā uzņēmējdarbība, Guntars Logins – SIA “Alpha Partners” valdes priekšsēdētājs, konsultācijas komercdarbībā,  Jānis Auziņš – z/s “Līči”  īpašnieks, lauksaimniecība, Juris Pušpurs – SIA “Invik” valdes priekšsēdētājs, būvniecība, Tālis Korlašs – SIA “Tako SD” valdes priekšsēdētājs, mežistrāde, Māris Verjanovs – SIA “DRILLEX” valdes loceklis, būvniecība, Aigars Logins – SIA “Dantruck11” valdes loceklis, transports, Līga Pennere – SIA “LIARPS” valdes locekle, tirdzniecība, Ivars Saide – SIA “ Čivix”, valdes priekšsēdētājs, skatuves skaņas un gaismas aprīkojums, Aigars Pušpurs – Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, Imanta Serdāne – Balvu novada pašvaldības izpilddirektore un Gunta Božoka – Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste. Pirmajā sēdē nepiedalījās  – Ilona Seņka – z/s “ Dižarāji” īpašniece, mājražošana, un Valdis Polmanis – SIA “Compaqpeat” ražošanas vadītājs, kūdras pārstrāde.

Pirmās tikšanās laikā uzņēmēji savstarpēji iepazinās, tika ievēlēts padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, tika uzklausītas aktualitātes Balvu novada pašvaldībā ar uzņēmējdarbību saistītajos jautājumos. Par esošajiem un plānotajiem uzņēmējdarbības projektiem informēja Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Olga Siņica, bet par grantu konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā” – uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka, kā arī tika diskutēts par aktuāliem jautājumiem un turpmāko padomes darba organizēšanu.

Atklājot sēdi, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs teica: “Ceru uz kopīgu un produktīvu darbu, ko mēs kopīgi varētu darīt, lai sekmētu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, lai attīstītu gan idejas no uzņēmēju puses, gan piedāvājumus no pašvaldības puses, un lai gala rezultātā ieguvēji būtu gan uzņēmēji, gan novads, gan mūsu iedzīvotāji!”

Turpinot sapulci, no padomes locekļu vidus tika izvirzīti trīs locekļi priekšsēdētāja amatam – Valdis Polmanis, Guntars Logins un Jānis Auziņš, un atklāti balsojot par Balvu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Guntars Logins, bet par vietnieci – Līga Pennere.

Guntars Logins, uzrunājot klātesošos, teica, ka viņš turpmāko padomes darbu redz divos virzienos, esošās uzņēmējdarbības vides uzlabošana, un mudinot jaunu uzņēmumu, jaunu ideju rašanos, un to realizāciju dzīvē: “Pirmais virziens – jau šobrīd esošā uzņēmējdarbība, kā to veicināt, kā mēs nomērīsim to pulsu, kā uzņēmējiem iet, ko viņi dara, ar kādiem izaicinājumiem saskaras, kas sanāk ļoti labi un kas būtu tie pasākumi, ko mēs varētu darīt, lai varētu veicināt jau esošās uzņēmējdarbības vides attīstību, potenciāli – konferences, semināri, tīklošanās pasākumi, pieredzes apmaiņas braucieni. Un otrs virziens, kā mēs veicinātu jaunu uzņēmējdarbību, kas ir tās lietas, ko mēs varētu darīt, lai pēc iespējas vairāk cilvēku ar jaunām idejām varētu tās īstenot dzīvē un lai tās nepaliktu tikai ideju līmenī! Ko mēs varētu viņiem iedot, kas ir tās aktivitātes? Tas atkal būtu – semināri, konferences, tīklošanās, pieredzes apmaiņas braucieni, jaunu kontaktu iegūšana. Un saprast, kā mēs viņiem varētu iedot to drošības sajūtu, ka viņa vēlme vai ideja realizēsies. Mērķis ir skatīties plašāk, nedzīvot savā burbulī, savā mazajā komūnā, bet mainīties ar labām pieredzēm, jo no jauna nekas nav jāizdomā, ir jāņem lietas, kas strādā citur, un jāievieš tās labās prakses un pieredzes no citiem Latvijas un pasaules galiem, un jāpielāgo šeit, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi Balvu novadā.”

Līga Pennere, piekrītot konsultatīvās padomes priekšsēdētājam G.Loginam, turpināja: “Ļoti gribētos, lai uz Balviem brauktu dzīvot jauni cilvēki, kuri vēlētos šeit veidot biznesu, bet tam ir vajadzīga sakārtota infrastruktūra, kā arī esmu par visiem jauninājumiem, par trakām idejām, kuras beigās var sanākt strādājošās un labās idejas. Kopā jāvirzās uz priekšu un kopā jāstrādā!”

Pamatojoties uz uzņēmēju izrādīto interesi par konsultatīvās padomes izveidi, šī gada 24.janvārī Balvu novada domes deputāti apstiprināja Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes jauno nolikumu. No 12.februāra līdz 12.martam jebkura fiziska vai juridiska persona varēja pieteikties darbam šajā padomē. 25. martā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs ar rīkojumu apstiprināja Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sastāvu, un tā kā Latvijā kopš 12.marta ir pasludināta ārkārtējā situācija, tad ātrāk visiem kopā sanākt nesanāca.

Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes mērķis ir sekmēt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, aktivizējot savstarpēju dialogu starp uzņēmējiem un pašvaldību.

Tās darbības funkcijas:

  • analizēt uzņēmējdarbības vidi, apzinot tās attīstību veicinošos un kavējošos faktorus,
  • izstrādāt priekšlikumus, kā arī īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar domes struktūrvienībām, kuri veicinātu Balvu novada uzņēmējdarbības attīstību un akcentētu uzņēmēju vajadzības,
  • veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp privāto un publisko sektoru,
  • piedalīties visu novada attīstības stratēģiju un plānu aktualizēšanā, ciktāl tas attiecas uz uzņēmējdarbības veicināšanu novadā.

Lai, strādājot visiem kopā, izdodas attīstīt uzņēmējdarbības vidi novadā!