Pieņemts Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020. gadam

28. janvāra domes sēdē tika pieņemts 2020. gada novada pašvaldības budžets. Daugavpils novada pašvaldības attīstības stratēģiskais mērķis ir panākt sabalansētu Daugavpils novada teritorijas attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un prasmīgu izmantošanu.

Galvenie rādītāji

Daugavpils novada pašvaldības konsolidētais 2020. gada pamatbudžets veido 27,6 milj. euro ieņēmumu daļu un 27,9 milj. euro izdevumu daļu. Daugavpils novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem. Novadā ir uzkrāti ziedojumi un dāvinājumi 17 192 euro apmērā, kuri tiks izlietoti atbilstoši ziedotāju norādītajam mērķim. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā ietekmē ekonomiskie rādītāji, to prognoze pašvaldības budžetā balstīta uz Finanšu ministrijas budžeta prognozi 2020. gadam, kas mūsu novadam plānota 6,9 milj. euro, kas ir 0,9 milj. euro mazāk nekā pērn.

Daugavpils novadam 2020. gadā piešķirtas valsts mērķdotācijas 4,8 milj. euro apmērā. Savukārt dotācijas no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda piešķirta 8,2 milj. euro apmērā, t. sk. speciālā dotācija 2,8 milj. euro. Nekustamā īpašuma nodoklis 2020. gadā tiek plānots 1,2 milj. euro, t. sk. plānots iekasēt nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem 63 tūkst. euro apmērā. Ieņēmumi no Dabas resursu nodokļa tiek plānoti 45 tūkst. euro apmērā, kas ir par 630 tūkst. euro mazāk nekā 2019. gadā, kas ir saistīts ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā. Nenodokļu ieņēmumi plānoti 0,2 milj. euro apmērā, un nozīmīgākais no tiem plānotais ieņēmumu avots ir ieņēmumi no īpašumu pārdošanas, kas sastāda 182 tūkst. euro.

Maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi plānoti 1,8 milj. euro apmērā. Pakalpojumu sniedzēji ir pašvaldības iestādes, lielākoties tie ir ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem, kas plānoti 0,7 milj. euro apmērā. Ieņēmumi par nomu un īri plānoti 0,5 milj. euro apmērā, savukārt ieņēmumi 0,3 milj. euro apmērā ir maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs.

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2020. gadam plānoti 27,9 milj. euro un tie ir novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. Pašvaldības budžets ir sagatavots pamatojoties uz bāzes izdevumu apjomu – 16,7 milj. euro,  kā arī ņemti vērā un iekļauti budžetā projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no Eiropas Savienības fondiem, no Valsts budžeta programmām un citiem ar novada domes lēmumu atbalstītiem īpašiem mērķiem – 9,6 milj. euro, kā arī atbalstītas Investīciju plāna ieceres – 1,6 milj. euro apmērā.

Lielākais finansējums – izglītībai 

No pašvaldības 2020. gada budžeta (27,9 milj. euro) izdevumiem, lielāko daļu ieņem izglītības nozare, kurai tiek atvēlēti 8,3 milj. euro. Kopumā izdevumi izglītībai sastāda 30% no visām izmaksām. Plānots turpināt izglītības nozarē ES fondu projektus 0,2 milj. euro apmērā. Vērienīgākie no tiem ir projekti “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Erasmus+ programmas projekti, Latvijas skolas soma, atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Ieplānota arī autobusa iegāde Naujenes pagasta skolēnu pārvadājumiem 86 tūkst. euro apmērā. 2020. gadā papildus tiek plānoti 50% pašvaldības budžeta līdzekļi 1. – 4. klašu skolēnu ēdināšanas izmaksām 50,6 tūkst. euro apmērā.

Ievērojams pieaugums sociālās aizsardzības un veselības nodrošināšanai

Savukārt izdevumi 6,2 milj. euro sociālajai aizsardzībai un veselībai ieplānoti ar ievērojamu pieaugumu, jo šajā jomā tiek īstenoti nozīmīgi projekti. Kopumā šīm jomām tiek novirzīti 22% no novada izdevumiem. 2020. gadā turpinās Deinstitucionalizācijas projekts (0,2 milj. euro), Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts (1,6 milj. euro), tiek plānota sociālo dzīvokļu ierīkošana Kalupē (0,3 milj. euro) un citas nozīmīgas aktivitātes. Veselības nozarē turpinās projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Daugavpils novadā” 113,8 tūkst. euro apmērā.

Ekonomikā un vides aizsardzībā – virkne projektu

Izdevumi ekonomiskai darbībai un vides aizsardzībai sastāda 3,5 milj. euro, kas  veido 13% no kopējām izmaksām. Vides aizsardzībai plānoti 0,5 milj. euro, tai skaitā 0,2 milj. euro Sventes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai. Plānoti izdevumi latvāņu apkarošanai 20 ha platībā pašvaldības īpašumā esošajās zemēs, šim mērķim atvēlot 13 tūkst. euro. Apsaimniekošanas plānu izstrādei novada upēm un ezeriem tiek plānoti līdzekļi 17,3 tūkst. euro apmērā. Ekonomikas nozarē izdevumi sastāda 3 milj. euro, kur vērienīgākās izmaksas veido autoceļu un ielu uzturēšana – 1,2 milj. euro, kā arī turpinās LAD projekti pašvaldības ceļu pārbūvē 0,5 milj. euro apmērā. Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācijai uzņēmējdarbības paaugstināšanai plānoti 132,6 tūkst. euro, citu  ES fondu ceļu pārbūves projektiem tiek atvēlēti 60 tūkst. euro. Iecerēts atbalstīt novada biedrību LAD projektu īstenošanu, atbalstot tos 10% apmērā, kopā šiem mērķiem atvēlot 28,4 tūkst. euro. Valsts vienotā klientu apkalpošanas punkta uzturēšanai plānoti 18,1 tūkst. euro. Vispārējo valdības dienestu izmaksas plānotas 3,7 milj. euro apmērā, kas veido 13% no kopējām pašvaldības izmaksām.
2020. gadā plānots veikt remontdarbus novada administratīvajā ēkā 0,2 milj. euro apmērā. 2020. gada budžetā paredzēti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 200 tūkst. euro.

Atbalsta Investīciju plāna ieceres

Īpašumu apsaimniekošanai plānoti 3,2 milj. euro, t.i. 12% no visām izmaksām. No Investīciju plāna tiek atbalstītas ieceres 0,2 milj. euro apmērā, lielākoties novirzot līdzekļus ielu apgaismojuma uzlabošanai Kalupes, Biķernieku, Dubnas, Līksnas, Maļinovas pagastos. Plānoti 120 tūkst. euro dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu atbalstam. Iecerēts īstenot projektu “Parki bez robežām” (117,3 tūkst. euro), kā arī projektu “Daugavpils novada kapsētu digitalizācija” (15,4 tūkst. euro). Ir ieplānoti līdzekļi Vecsalienas parka labiekārtošanas plāna izstrādei (10 tūkst. euro).

Kultūra

Kultūras nozarei atvēlēti 2,9 milj. euro, kas sastāda 10% no pašvaldības budžetā plānotajām izmaksām. Piešķirti līdzekļi bērnu rotaļu laukuma izbūvei Kalkūnes un Muitas ciemos (20 tūkst. euro), Vaboles pagasta Muižas parka atjaunošanas izpētes izmaksām (10 tūkst. euro), Červonkas pils logu atjaunošanai (20 tūkst. euro), Līksnas pagasta kultūras vajadzībām iegādātās ēkas jumta remontam (45 tūkst. euro), bibliotēkas izveidošanai Višķu pagasta Sabiedriskajā centrā (12 tūkst. euro) un Investīciju plāna citām iecerēm, kopumā no tā atbalstot 184, 7 tūkst. euro apmērā. Dažādiem novada mēroga pasākumiem 2020. gadam tiek plānoti līdzekļi 172,6 tūkst. euro apmērā. Kultūras jomā tiek plānots īstenot vairākus ES fondu projektus, vērienīgākie no tiem ir projekti: “Rīteiropas vērtības“ – 150,7 tūkst. euro, “Amatniecība bez robežām”- 80 tūkst. euro, “Dvinas, Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm” – 52,8 tūkst. euro.

Citi rādītāji

Daugavpils novada pašvaldības saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados uz 2020. gada sākumu pavisam sastāda 19,4 milj. euro. 2020. gada budžetā tiek plānota aizņēmumu atmaksa 4,3 milj. euro apmērā, kā arī ir iecerēts lūgt aizņēmumus Valsts kasē 1,6 milj. euro apmērā. Aizņēmumi plānoti tikai ES fondu projektu īstenošanai, citiem mērķiem vienīgi iecerēts lūgt Valsts kases aizņēmumu Špoģu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes izveidošanai 75% apmērā no plānotajām izmaksām – 144,8 tūkst. euro.

Pašvaldības saistību apjoms no 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumiem veido 6,38%, kas ir zemākais pēdējo gadu laikā. Pašvaldības saistību apjoms ļauj izmantot aizņēmumu piesaisti kā finansēšanas avotu investīciju ieceru īstenošanai, ja vien valsts sekmētu pašvaldību iespējas saņemt tos Valsts kasē, kas savukārt ietekmētu novada ekonomisko attīstību.

Daugavpils novada domes budžeta vizualizācija

Ziņojumu par 2019. gada novada pašvaldības budžetu domes sēdē sniedza Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne.