Par bāriņtiesu un sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību ārkārtējā situācijā

Izsludinot valdībai ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, bāriņtiesu darbs turpinās, nodrošinot darba nepārtrauktību arī šajos ārkārtējās situācijas apstākļos. Bāriņtiesas darbu organizēs pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, pārejot uz darba režīmu, kas ir epidemioloģiski drošs un vienlaikus neierobežojot cilvēkus uz savu tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanu.

Ievērojot nepieciešamos piesardzības pasākumus, bāriņtiesa var lietu izskatīt un lēmumus pieņemt bāriņtiesas sēdē rakstveida procesā bez personu klātbūtnes, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un bāriņtiesa  nav atzinusi par nepieciešamu lietu izskatīt mutvārdu procesā. Bāriņtiesa rakstveida procesa būtībai atbilstošā veidā nodrošina procesa dalībniekiem tādu pašu tiesību apjomu kā mutvārdu procesā.

Ja lietu izskata rakstveida procesā  vai bāriņtiesas sēdē, izmantojot videokonferenci, tad iepazīšanos ar šīs lietas materiāliem jānodrošina attālināti, nosūtot uz personas norādīto e-pasta adresi skenētas lietas materiālu kopijas vai informāciju par piekļuvi lietas materiāliem elektroniski.

Tāpat bāriņtiesa var noteikt, ka procesuālās darbības, tajā skaitā arī bāriņtiesas sēdē veicamās darbības, tiek veiktas, izmantojot videokonferenci.

Ja bāriņtiesa ir kavēta pildīt Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus, izņemot VII (Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana) un VIII nodaļā (Palīdzība mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzība) noteikto, tā var nodot atsevišķu uzdevumu izpildi citai tuvākajai bāriņtiesai uz noteiktu termiņu. Pašvaldības par minēto bāriņtiesas uzdevumu izpildi noslēdz līgumu, iekļaujot tajā savstarpējo norēķinu kārtību.

Izsludinot valdībai ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, paredzēts  ierobežot arī sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un nepieciešamos piesardzības pasākumus.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas jaunus klientus varēs uzņemt, individuāli izvērtējot nepieciešamību pakalpojumu klientam nodrošināt nekavējoties, iespēju garantēt drošību un pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus. Pirmkārt ir jānodrošina aprūpe, samazinot sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjomu, ja objektīvu apstākļu dēļ tos pilnā apmērā nodrošināt nav iespējams.

Savukārt pārējie sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz šos pakalpojumus ar pilnu vai daļēju izmitināšanu, var turpināt nodrošināt aprūpi mājās, aprūpi dienas centrā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušajiem krīzes centros un bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai krīzes centrā un personu bez dzīvesvietas īslaicīgu izmitināšanu patversmē. Arī šeit svarīgi ievērot epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumus.

Sociālās rehabilitācijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pieļaujama tikai nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus – primāri izvēloties individuālu pakalpojumu sniegšanu un konsultācijas attālinātā formā. Klātienē var sniegt sociālos pakalpojumus, ja klientiem ir veikts COVID-19 tests un tas ir negatīvs.

Avots: Labklājības ministrija