Paaugstināta kapacitāte ūdenssaimniecību speciālistiem

19.-20.augustā Rēzeknē turpinājās iesāktā apmācību programma pašvaldību kapitālsabiedrību darbiniekiem, ūdenssaimniecību objektu uzturētājiem un apsaimniekotājiem, kuru organizēja Latgales plānošanas reģions LAT-RUS pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Tīrs ūdens programmas reģioniem” ietvaros. 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Apmācību mērķis ir nodrošināt kapacitātes stiprināšanu Latgales reģiona speciālistiem  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības jomā, kā arī dalīties pieredzē par jautājumiem, kas skar ūdenssaimniecības iekārtu ekspluatāciju un uzturēšanu. Apmācībās Rēzeknē tika skatītas aktuālās tēmas par kanalizācijas patēriņa skaitītājiem, kanalizācijas sistēmu optimizāciju un energoefektivitātes paaugstināšanu (patēriņa mērītāji spiedvadiem, patēriņa mērītāji pašteces sistēmās, KSS-tās aprīkojums un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas) un minēti labās prakses piemēri. Pēdējā apmācību dienā tika runāts par ūdens un kanalizācijas ēku pieslēgumu veikšanu no teorētiskā un praktiskā viedokļa. Dalībniekiem tika stāstīts par sedliem un to izmantošanu, SupaLock sistēmu, pievienojumu izveidi betona grodos, par kanalizācijas sūknētavām, tīklu vēdināšanu un smaku novēršanas risinājumiem.  Dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās un dalījās pieredzē par skatāmajiem jautājumiem. Interesi izraisīja arī SIA “Rēzeknes ūdens” notekūdeņu attīrīšanas stacijas apmeklējums, kurā dalībnieki iepazinās ar notekūdeņu sūkņu staciju, testēšanas laboratoriju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Apmācībās piedalījās dalībnieki no Latgales reģiona: Aglonas novads, Daugavpils pilsētas un Daugavpils novads: Višķu pagasts, Demenes pagasts, Kalupes pagasts,  Naujenas pagasts, no Kārsavas novada: Goliševas pagasts, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts, Salnavas pagasts, Krāslavas novada Aulejas pagasts, Līvāni, Ludza, Ilūkste, Preiļu novads, Rēzekne, Viļānu novads.

Pasākuma noslēgumā ūdenssaimniecību speciālistiem tika izsniegti apliecinājumi par apmācību programmas “Apmācības ūdenssaimniecību pakalpojumu sniedzējiem” apgūšanu.  Apmācību dalībnieki pasākumu novērtēja kā aktuālu un atzina, ka apmācību laikā iegūtā informācija būs noderīga  un ieteica šādus pasākumus rīkot biežāk.

Latgales plānošanas reģions pateicas visiem dalībniekiem par izrādīto interesi un dalību apmācībās! Lai veicas darbos!

 

Informāciju sagatavoja: LPR projekta Pure Water vadītāja N.Kurakina