NKMP kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma

Izsludināts Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020. gadam 1. konkurss.

Līdz 2020. gada 31. janvārim valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji var iesniegt pieteikumus atklātā konkursā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

Programmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā, līdzekļus pēc iespējas piešķirot plašākam objektu lokam visā Latvijā.

Konkursā prioritāti atbalstāma ir apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kultūras pieminekļu izpēte, kā arī restaurācijas amatu apmācība un pieredzes pārņemšana. Maksimālais piešķiramais finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 20`000,00 EUR.

2019. gadā finansējums tika piešķirts divos konkursos gada pirmajā pusē, lai nodrošinātu, ka darbi tiek veikti tiem piemērotākajos laika apstākļos. Kopumā 2019. gadā atbalstīti 88 objekti, piešķirot 619 530 EUR, kā arī īstenotas atklātās restaurācijas meistarklases – mūra žoga atjaunošana pie Valmiermuižas klēts, Zaļenieku muižas pils logu restaurācija, Smiltenes luterāņu baznīcas interjera apmetuma atjaunošana, Zvejnieku sētas Jūrnieki saimniecības ēkas niedru jumta atjaunošana.

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā līdzekļus piešķir objektiem, kas ir pieejami sabiedrības apskatei un finansējuma piešķiršanas gadījumā īpašniekam jānodrošina pieejamība vēl 25 gadus. Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, 2020. gada konkursā piešķirtais finansējums jāapgūst līdz 2020. gada beigām.

Papildus informācija:
Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājas vietniece Agnese Rupenheite (67228505, Agnese.Rupenheite@mantojums.lv) vai Kultūras mantojuma politikas daļas speciāliste Ināra Bula (67228505, Inara.Bula@mantojums.lv)

Dokumenti:
Konkursa nolikums
Vērtēšanas kārtība
Pieteikuma veidlapa
Atskaites veidlapa 

Informācija par programmas izpildi:
2019. gadā programmā piešķirtais finansējums
2018. gads – Saeimas mērķfinansējums un programmā piešķirtais finansējums
2017. gads – Saeimas mērķfinansējums un programmā piešķirtais finansējums 
2016. gads
2015. gads
2014. gads
2013. gads