Ludzas novada daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs nodots ekspluatācijā

Pirmdien, 2020. gada 23. martā, ekspluatācijā tika nodota pārbūvētā ēka 18. novembra ielā 17A, Ludzā, labiekārtošanas darbi ir iekļauti atliktajos darbos, tāpēc tiklīdz uzlabosies laika apstākļi, tiks iesēts zālājs, krūmi un nodrošināta automašīnu stāvlaukuma apzīmējuma uzklāšana.

Ludzas novada daudzfunkcionālā dienas centra pārbūves darbi tika uzsākti 2019. gada 19. jūlijā, bet pabeigti 2020. gada 06. martā, daudz agrāk nekā sākotnēji tika plānots. Būvdarbus veica SIA “Latgalija”, autoruzraudzību – SIA “Rēzeknes nams” un būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA “BaltLine Globe”.

Administratīvās ēkas daļas pārbūves par dienas centru kopējās izmaksas sastāda 638 204,92 EUR (ERAF finansējums – 85%, valsts budžeta dotācija – 4,5% un pašvaldības līdzfinansējum -10,5%).

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ludzas novadā. Projekta aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. Personām ar

 invaliditāti tiks nodrošināts jauns sociālais pakalpojums – dienas aprūpes centrs, vieta, kur personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionālajiem traucējumiem gūs atbalstu gan jaunu prasmju apguvē, gan socializācijai sabiedrībā, gan arī dažādu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, kā arī būs atbalsts vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem un radiem. Līdz šim Ludzas novadā tādu iespēju nebija.

Ēkas daļa (viens spārns) ir pilnībā pārbūvēta, tika veikti gan pārplānošanas, gan visu inženierkomunikāciju pārbūves darbi, nokļūšanai otrajā stāvā, lai nodrošinātu vides pieejamības prasības – ierīkots lifts. Ēkas 1. stāvā tiks izveidots sociālais pakalpojumu dienas centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī tiks izvietots higiēnas centrs, kur varēs nomazgāties un izmazgāt veļu.

2. stāvā tiks izveidots dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, ierīkota multisensorā istaba, rehabilitācijas zāle un sāls istaba.

 

 

Lai dienas centrs varētu uzsākt savu darbību ir nepieciešams to iekārtot. Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi vairākus līgumus par dienas centra mēbeļu, aprīkojuma, iekārtu un tehnikas iegādi un piegādi, plānots, ka daudzfunkcionālais dienas centrs tiks atvērt maija beigās vai jūnija sākumā.

Projekts “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Ilona Mekša