Latgales uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un pašvaldību pārstāvji strādā pie Latgales attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes

7. un 8. septembrī, Krāslavas novadā Latgales plānošanas reģions rīkoja Latgales uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu sanāksmes par uzņēmējdarbības vides attīstības iespējām un reģionāla mēroga projektu idejām.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome 2020. gada 11. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. Programmas izstrāde ir būtiska, lai sagatavotos nākamajam plānošanas periodam un būtu gatavi veicināt Latgales reģiona izaugsmi un piesaistīt nepieciešamos finanšu līdzekļus.

Pirmdien, 7. septembrī, Latgales plānošanas reģions tikās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām, lai pārrunātu uzņēmējdarbības vides attīstības iespējas. Sanāksmē tika prezentēts ESPON projekta BusDEV Mērķtiecīga izpēte “Uzņēmējdarbības attīstības iespējas ES ārējās robežas reģionos” ietvaros veikto aptauju rezultāti un sanāksmes dalībnieki diskutēja par nosacījumiem, lai uzņēmēju skaits augtu un piesaistīto investīciju apjoms palielinātos. Apkopojot situācijas novērtējumu un iesaistīto pušu aptauju rezultātus, tika secināts, ka Latgales reģions šobrīd ir pārejas stadijā un vairs nav lēta darbaspēka avots. Tagad ir piemērots laiks, lai identificētu uzņēmējdarbības attīstības virzienus uz ko balstīt nākotnes Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības virzienus. Šo jautājumu steidzīga risināšana ir svarīga, jo pašreizējās situācijas ietekmē Eiropā un pasaulē, Latvijai būs pieejami lielāki finanšu līdzekļi no Eiropas Savienības fondiem, kas rada iespēju Latgales reģionam realizēt plašas attīstības idejas un iedarbināt uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus.

8.septembrī tika organizēts gan apmācību seminārs pašvaldību speciālistiem par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un jauno normatīvo regulējumu, gan diskusija reģiona Attīstības programmas izstrādes ietvaros par uzņēmējdarbības vidi, par nākamajā plānošanas periodā pieejamajiem finanšu resursiem, to apgūšanas nosacījumiem un domāšanas virziena maiņu. Kā zināms, šobrīd sabiedriskajai apspriešanai bija nodota Finanšu ministrijas sagatavotā jaunā Darbības programma līdz 2027.gadam  , kurā liels uzsvars likts uz attīstības veicināšanu caur klimata pārmaiņu seku mazināšanu un viedo risinājumu izmantošanu.

Kristīne Smagare, Latgales plānošanas reģiona projektu vadītāja, e-pasts: kristine.smagare@lpr.gov.lv